Hotararea nr. 6 din 28 ianuarie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 6

                                                Din 28 ianuarie 2014

Privind aprobarea planului  de măsuri ce se vor întreprinde în anul 2014 pentru gospodarirea  oraşului Jibou şi satele aparţinătoare

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 28 ianuarie 2014,

            Având în vedere raportul nr.6234/23.12.2013  al compartimenului Protecţia mediului, expunerea de motive a dlui primar, avizele comisiilor de specialitate;

            In conformitate cu prevederile OG nr.21/2002 privind gospdărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;

Vazand prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata  cu modificari  prin Legea nr.267/2006;

            In temeiul art. 36(2)lit.d, (6) pct. 9 şi art. 45(1,2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1- Se aprobă planul de măsuri pentru gospodarirea orasului si satelor apartinatoare în anul 2014, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar şi salariaţii cu responsabilităţi de  întreţinere şi gospodărire a localităţilor.

Art. 3- Prezenta se comunică cu:          

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

    Dumuta Mihaela                                                                   Contrasemnează:

                                                                                                 Secretar Oraş,

                                                                                    Opriş Maria