HOTĂRÂREA nr. 49 Din 20.04.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 49

Din  20.04.2021

privind încheierea unui protocol de colaborare  intre UAT orasul Jibou  si Inspectoratul de politie  Judetean Salaj  

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr.  5301 înregistrat  la data de  12.04.2021 a Primarului orașului Jibou;  ;

 -Raportul nr.5302/13.04.2021 al Secretarului grneral si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

         Legea nr 155 /2010 privind organizarea si functionarea Politiei Locale

         Legea nr 218/2002  privind organizarea  si functionarea Politiei Romane  cu modificarile si completarile ulterioare

         OUG nr 57/2020  privind Codul Administrativ

         OUG nr 17/17.03. 2021  de modificare a OUG nr  70/2020 privind stabilirea  unor masuri;

Legea  educatiei nationale nr. 1/2011,precum si a  altor acte normative  s-a instituit posibilitatea preluarii conducerii operationale a Politiei locale  de catre unitatera locala a Politiei Romane ,pe baza unui protocol incheiat intre autoritatile locale sau dupa caz Politia locala .

În temeiul articolului 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,                                            

HOTĂRĂȘTE:

    Art.1  Se aprobă  încheierea unui protocol de colaborare  intre UAT orasul Jibou  si Inspectoratul de politie  Judetean Salaj, conform anexei parte integranta din prezenta.

   Art.2 Prezenta  se duce la îndeplinire de către domnul Primar .

   Art.3 Prezenta se comunică cu:

          –  Dl.Primar

          –  Inspectoratul de politie  Judetean Sălaj                                                  

          –  Instituţia Prefectului – judeţului  Sălaj

          –  Populația orașului, prin afișare

         –   Dosar hotărâri/dosar de ședință

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     PINTEA VICTOR                     SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA