HOTĂRÂREA NR 101 Din 29.08.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA NR  101

Din 29.08.2017

privind desemnarea reprezentanților  Consiliului local  în Consiliul de administrație la Spitalul Orăsenesc Jibou

 Consiliul local al orașului Jibou,

 Având în vedere:

  -raportul de specialitate nr. 9496 din 17.08.2017 al secretarrului orașului Jibou  prin  care se propune desemnarea reprezentanților  Consiliului local  în Consiliul de administrație la Spitalul Orășenesc Jibou : membrii titulari și unul supleant în vederea constituirii Consiliului de administrație la Spitalul Orășenesc Jibou . Se desemneaza un singur membru supleant ,deoarece consilierul  care a fost numit membru supleant și-a dat demisia, locul acestuia fiind vacant;

  -expunerea de motive  nr. 9497 din 17.08.2017 a domnului Primar;

  – avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr 2,3 a Consiliului local;

            Potrivit prevederilor art.187 (1,2 )din Legea nr.95/2006 privind reforma în sănătate cu modificările și completările ulterioare;

            În  conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit d, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

             În temeiul art. 45(2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărăşte:

    – Art.1 Se aprobă desemnarea  reprezentantilor  Consiliului local  in Consiliul de administratie la Spitalul Orasenesc Jibou ,membri titulari :

– Opris Dorina economist Sef Serviciu Contabilitate ,Buget Finanțe –  Primăria orașului JIBOU

– Bara Onorica  jurist ,consilierul Primarului orașului Jibou

    Art.2  Se aprobă desemnarea  reprezentantului Consiliului local  în Consiliul de administratie la Spitalul Orasenesc Jibou ,membru supleant  ec. Olah  Anca – Serviciul Contabilitate ,Buget, finanțe  – Primaria orașului JIBOU. Membri supleanți desemnați de către Consiliul local sunt : Olah Anca și Rus Dan( numit prin HCL nr 83/2016)

    Art.3  Prezenta se comunică cu:

            –  persoanele prevazute la art 1 si 2 

             – Domnul primar

             – Instituiția Prefectului Județului Sălaj

             –  Dosar  de ședinta/dosar hotărâri

             – Spitalul orășenesc Jibou

    Presedinte de ședință                                                          Contrasemnează SECRETAR

         Csatlos Șandor                                                                                    Opriș Maria