HOTĂRÂREA NR. 10 Din 26.01. 2021

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL  JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr . 10

Din 26.01. 2021

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  februarie  2021

            Consiliul Local al oraşului Jibou,

            Având în vedere HCL nr. 131/25.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            Vazând prevederile art.123 din OUG nr.57/2019privind Codul Administrativ;

            În temeiul art. Art.139(1,3), art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 În luna  februarie 2021  şedinţele Consiliului local al Orașului Jibou vor fi conduse de către doamna consilier Cadar Anamaria  în calitate de preşedinte de şedinţă.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar şi doamna secretar general.

Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

            Art.4   Prezenta se comunică cu

                     –  Instituția Prefectului-județul Sălaj

                     –  Persoana mentionata la articolul 1

                     –  Domnul Primar

                     –  Dosar hotărâri /publicitate

                     – Publicitate/mass media

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ

          SICORA COSMIN                                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA