HOTĂRÂREA NR. 12 Din 26.01. 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                  

HOTĂRÂREA nr.12

Din 26.01. 2021

Privind   aprobarea  solicitării de transmitere a unui teren in  suprafata de 1.500 mp  ce reprezinta  cota parte  din terenul in suprafata de 4439 mp , situat în orașul Jibou str. 22Decembrie 1989  nr 77 din domeniul public  al Statului Român si administrarea Ministerului Agriculturii  in domeniul public  al orasului JIBOU  si administrarea Consiliului local Jibou  si declararea  acestuia bun de interes local

            Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

            -raportul de specialitate nr.728/19.01. 2021al Comp. urbanism, amenajarea teritoriului administrarea domeniului public și privat ;

– referatul de aprobare  a primarului orașului Jibou, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

            Potrivit prevederilor art. 287 lit. a, 292 (1)din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ ;

          Văzând prevederile  art.129 (2)lit c , art 139  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

          În temeiul prevederilori art.196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

                                                                       HOTARASTE:

            Art.1  Se aprobă solicitarea  de transmitere a unui teren in  suprafata de 1.500 mp  ce reprezinta  cota parte  din terenul in suprafata de 4439 mp ,situat în orașul Jibou str. 22 Decembrie 1989  nr 77 din domeniul public  al Statului Român si administrarea

Ministerului Agriculturii  in domeniul public al orasului JIBOU si administrarea Consiliului local Jibou si declararea  acestuia  bun de interes local .Anexa face parte integranta din prezenta.

            Art 2. Dupa preluare  terenul in suprafata de 1500 mp va fi utilizat in vederea extinderii locatiei  in care isi desfasoara activitatea  Serviciul de Gosdpodarie UAT oras Jibou  si Serviciul  de salubrizare al orasului JIBOU prin realizarea unor investitii de amenajare de parcari,garaje,magazii,alei,imprejmuiri. Estimam realizarea investitiilor intr-un termen  de 5 ani  de zile de la obtinerea terenului. Valoarea estimata  a lucrarilor este de 200.000lei. Fondurile vor fi asigurate din bugetul local.

            Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar Compartimentul  urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, Compartimentul investiții și Serviciul buget finante contabilitate,impozite si taxe locale .

            Art.4 Prezenta se comunică cu:.

            -Ministerul Agriculturii

            -Dl.Primar

            -Serviciul  buget, finanţe, contabilitate

            -Compartiment  urbanism

            -Compartimentului  Management de proiecte si  investitii

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Dosar hotărâri/dosar de sedinta

            -Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

          SICORA COSMIN                                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA