HOTĂRÂREA  nr.68

Din  28.03.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.68

Din  28.03.2023

privind aprobarea Studiului Urbanistic de Regenerare Urbană la nivelul

UAT Orașul Jibou    

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul nr. 4014 din 27.03.2023 al Comp. Urbanism,amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat privind aprobarea Studiului Urbanistic de Regenerare Urbana la nivelul UAT Orașul Jibou;

-Proiectul de hotărâre  privind inițierea demersurilor de elaborare a documentației de urbanism-Plan Urbanistic Zonal (PUZ) –  Pentru reglementare zona de instituții și servicii în zona străzii Ronei;  

-Referatul de aprobare nr. 4013 din  27.03.2023 al primarului orașului Jibou;

-Avizul comisiilor de specialitate  ale Consiliului local Jibou; 

-O.U.G. 183 / 2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanţarea unor proiecte de regenerare urbană;

Văzând  prevederile art.129, alin. (2), lit.b) și alin.(4), lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul articolului 139,alin.3 lit.e) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                            

HOTĂRĂȘTE :

Art.1  Se aprobă Studiul Urbanistic de Regenerare Urbană la nivelul UAT Orașul Jibou, conform Anexei parte integrantă din prezenta.

Art.2 Prezenta  se duce la îndeplinire de către primarul orașului Jibou prin aparatul de specialitate.

 Art.3 Prezenta se comunică cu:

          –  Instituţia Prefectului  Judeţul  Sălaj

         –  Primarul Orașului Jibou

          –  Comp.Urbanism,amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

          –  Serviciul buget, finațe, contabilitate, impozite și taxe locale

         – Comp. Management de proiecte și achiziții publice

          –  Dosar de ședință/Publicitate

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ

             BIG  VALENTIN                          SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                               TEGLAȘ  RODICA