HOTĂRÂREA NR. 165 Din 26.11. 2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR. 165

Din 26.11. 2019

Privind  alocarea de fonduri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou

            Consiliul Local al Oraşului Jibou,

            Având în vedere:

            -Referatul de aprobare nr.14.337 /19.11.2019 a domnului Primar;

            -Raportul nr. 14338/19.11.2019  al Serviciului, buget, finanţe, contabilitate privind alocarea de fonduri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, respectiv primirea grupelor de colindători formate din preșcolari și școlari și achiziționarea  de dulciuri 1000 pachete x 10lei/pachet=10.000);

          -referatului  nr. 4/20.11.2018 a Casei de Cultură prin care se solicită  suma de 5000 lei pentru pachetele participanților la Festivalul de colinde ”IN EXCELSIS DEO”;

            -Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local ;

            În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1   Se aprobă  alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local  pentru achiziționarea  a 1000 pachete x 10lei/pachet cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou ,respectiv primirea grupelor de colindători formatedin școlari  și preșcolari la Primăria orașului Jibou, iar la Casa de Cultură suma de 5000 lei pentru organizarea festivalul de colinde ”IN EXCELSIS DEO” și acordarea unor pachete cu dulciuri participanților.

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

           Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Trezoreria Jibou

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate/mass media

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

     PETREAN DORU AURELIAN                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA