HOTĂRÂREA NR 94 Din 29.08.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA NR  94

Din 29.08.2017

privind aprobarea investiției ”Bazin de înot ”în orașul Jibou str. Firizei nr 4

     Consiliul local al orașului Jibou,

     Având în vedere:

     – raportul de specialitate nr.9651din 22.08.2017 al compartimentului  Investitii  , managementul Proiectelor ,privind aprobarea investiției   ”Bazin de înot ”în localitatea Jibou str. Firizei nr. 4;

     – expunerea de  motive  nr. 9652 din 22.08. 2017 a domnului Primar;

     – avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local

            Potrivit prevederilor art .44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

            Văzând prevederile art. 36( 2) lit.b, din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale   ,republicată, cu modificările și compleările ulterioare;

            În temeiul   art.45  ( 1 și 2_  din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Hotărăşte:

      Art.1  Se aprobă realizarea  investiției   “Bazin de înot  în  orașul Jibou”  str. Firizei

nr.4  , pe terenul aparținând domeniului public de interes local al orașului JIBOU înscris în cartea funciară  cu numărul  cadastral 51440   Jibou.

Investiția constă în relizarea unui Bazin de înot, cu structură de rezistentă alcătuită din fundații din beton armat , suprastructură din lemn stratificat , pereți de închidere și compartimentare-pereți cortină din sticlă.

-Regim de înălțime =parter

-Adâncimea apei cuprinsă între 1.20 și 1.80 m

-Lungime bazin 25 m : Lătime 12.50 m

-A construită =1500mp

-A desfășurată =1500 mp 

Suprafață de teren aferent construcției 3000 mp   

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul investitii, managementul Proiectelor

      Art.3  Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului Județului Sălaj

            -Dl. Primar

            -Compartimentul investiții  ,managementul Proiectelor

            -Serviciul Contabilitate

            -Publicitate /dosar de ședință 

    Presedinte de ședință                                                          Contrasemnează SECRETAR

         Csatlos Șandor                                                                                    Opriș Maria