HOTĂRÂREA

nr. 31 din  15.02.2023

                         ROMÂNIA                             JUDEȚUL  SĂLAJ            CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI JIBOU             Codul de înregistrare fiscală:4494926          JUDEȚUL  SĂLAJCONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI JIBOUCodul de înregistrare fiscală:    …………….. 
 
    
HOTĂRÂREAnr. 31 din  15.02.2023privind depunerea proiectului: ”Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașele Jibou, Șimleu Silvaniei și Cehu Silvaniei, Județul Sălaj

Consiliul Local al Orașului Jibou, întrunit în şedinţa de îndată;

Avînd în vedere:

– Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr.1863/14.02.2023;

– Raportul de specialitate al Comparimentului Management de proiecte și Achiziții publice nr. 1869/14.02.2023;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Jibou nr.1 si 3;

– prevederile Ghidului  Specific privind Regulile și condiţiile aplicabile finanţării din Fondurile Europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte, PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1: Managementul Apei

-constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, pentru realizarea proiectului: ”Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașele Jibou, Șimleu Silvaniei și Cehu Silvaniei, Județul Sălaj”,

În temeiul art. 139 alin.3 lit.d și art. 196 alin.1 lit.a a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRÂȘTE

Art.1. Se aprobă depunerea proiectului ”Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașele Jibou, Șimleu Silvaniei și Cehu Silvaniei, Județul Sălaj”, denumit în continuare Proiectul, în cadrul Planului național de redresare și reziliență (PNRR), componenta C1-Managementul apei, Investiția I1-Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene (PNRR/2022/C1/I1).

Art.2. Se împuternicește Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, în calitate de lider de parteneriat,să depună Proiectul în vederea finanțării. 

Art.3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Orașului Jibou.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului, Prefectului Județului Sălaj, Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisași se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet https://www.primariajibou.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ:

 POP IULIUS EMMANUEL                              SECRETAR GENERAL DELEGAT

TEGLAȘ RODICA