HOTĂRÂREA  nr.121

Din  25.07.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA  nr.121

Din  25.07.2023

privind prelungireacontractului de închiriere nr.11275 din 10.09.2018 având ca obiect închirierea unui teren în suprafață de 4 mp în localitatea Cuceu nr.60 în vederea amplasării unor echipamente electronice, container tehnic pentru echipamente electronice de comunicații

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 9167 din  18.07.2023 al Serviciului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale privind prelungireaprin act adițional a contractul de închiriere nr.11275 din 10.09.2018 având ca obiect închirierea unui teren în suprafață de 4 mp în localitatea Cuceu nr.60 în vederea amplasării unor echipamente electronice container tehnic pentru echipamente electronice de comunicații;

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 9166 din  18.07.2023;

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

-Solicitarea cu nr. 8836 din 10.07.2023 a RCS RDS, prin care se cere prelungirea contractului de închiriere nr.11275 din 10.09.2018 având ca obiect închirierea unui teren în suprafață de 4 mp în localitatea Cuceu nr.60 în vederea amplasării unor echipamente electronice container tehnic pentru echipamente electronice de comunicații;

– HCL NR. 61/26.06.2018 privind aprobarea  închirierii prin licitație publică deschisă cu strigare a unui teren  situat în loc. Cuceu nr. 60;

În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (2) lit  c, coroborat cu alin (6) lit. a, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 (1,3) ,art.196 alin.1 lit.a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

                                                     HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 11275 din 10.09.2018, având ca obiect închirierea unui teren în suprafață de 4 mp în localitatea Cuceu nr.60, în vederea amplasării unor echipamente electronice-container tehnic pentru echipamente electronice de comunicații, pe o perioada de 5 ani.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou prin aparatul de specialitate.

Art.3 Prezenta se comunică  cu :

– Instituția Prefectului  județul Sălaj

– Primarul orașului Jibou

– Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

– Publicitate /dosar de ședință 

– SC RDS RCS SA

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

  ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                         SECRETAR GENERAL

                                                                                       TEGLAȘ RODICA