HOTĂRÂREA nr.56 Din 26.05.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.56

Din  26.05.2020

privind rectificarea bugetului pe anul 2020 la Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr.5781/21.05.2020 prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2020 la Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța;

-referatul de aprobare  nr.5780/21.05.2020 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 la Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța astfel:

  MAJORAT –  MII LEI DIMINUAT – MII LEI
VENITURI 14.30  
37.10.01 Donatii si sponsorizari 14.30  
  MAJORAT –  MII LEI DIMINUAT – MII LEI
CHELTUIELI 14.30  
20.04.02 Materiale sanitare 14.30  

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media

            -Dosar hotarari

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ: COMAN CRISTINA VERONICA                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA