HOTĂRÂREA nr.42 Din 28.04.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.42

Din  28.04.2020

privind rectificarea bugetului pe anul 2020

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr.4854/24.04.2020 prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2020 ;

-referatul de aprobare  nr.4853/24.04.2020 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 astfel:

                                                                                                                         mii lei

             VENITURI                                                                                         46,00

040201 Cote defalcate din imp pe venit (65%)                                               -17,00

040204 Sumele din cota de 14% din imp pe venit                                            -6,00

110206 Sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale         69,00

           CHELTUIELI                                                                                                          46,00

510103 Autoritati executive                                                                           30,00

200101 Furnituri birou                                                                                     10,00

200102 Materiale de intretinere                                                                         1,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                        9,00

201100 Carti publicatii si materiale documentare                                           10,00

840303 Strazi                                                                                                   16,00

100101 Salariide baza                                                                                       16,00

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media

            -Dosar hotarari

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ:

         SARKOZI PAUL                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                  OPRIȘ MARIA