HOTĂRÂREA nr. 153 din  18.12.2018

HOTĂRÂREA nr. 153

Din  18.12.2018

Privind aprobarea programului de măsuri pentru salubrizarea şi igienizarea văilor de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare în anul 2019

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

-raportul nr.14.941 din 10.12.2018 al Compartimentului  Disciplina în construcții și Protecția Mediului;

-expunerea de motive a d-lui Primar, avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile OG nr.21/2002 privind gospdărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;

Văzând prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată  cu modificări  prin Legea nr.267/2006;

În temeiul art. 36(2) lit.d, (6) pct. 9 şi art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă programul de măsuri  pentru salubrizarea și igienizarea  cursurilor de apă, de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar şi compartimentul  Disciplina în construcții și Protecția Mediului.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

-dl.Primar

-dl.viceprimar

– compartimentul  Disciplina în construcții și Protecția Mediului

-mijloace de publicitate

-Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

-Dosar hotărâri.

-Poliția locală

-Serviciul de gospodărie  comunală

   

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 Contrasemnează:

            CSATLOS SANDOR                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                                Opriș Maria