HOTĂRÂREA nr. 103 Din 14.07.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.103

Din 14.07.2021

privind completarea listei de invetitii aprobata prin HCL Nr. 15/26.01.2021  cu investitiile “Introducere retele electrice in subteran pe strazile Nuferilor si Stadionului” si “Canalizatie subterana pentru fibra optica pe strazile Nuferilor si Stadionului”

          Consiliul local al orașului Jibou,

         Având în vedere:

– raportul nr.9101/13.07 2021 al Compartimentului, Management de  Proiecte și achiziții publice privind  completarea listei de invetitii aprobata prin HCL Nr. 15/26.01.2021  cu investiile ”Introducere retele electrice in subteran pe strazile Nuferilor si Stadionului” si “Canalizatie subterana pentru fibra optica pe strazile Nuferilor si Stadionului”;

         – referatul de aprobare a domnului Primar nr.9100/13.07. 2021 , avizul favorabil al comisiilor  de specialitate  nr 1,3 ale  Consiliului local;

           -Legea nr. 273/2006 legea finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

         Văzând  prevederile art 129 (2) lit b , (4) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

         În temeiul  prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă  completarea listei de invetitii aprobata prin HCL Nr. 15/26.01.2021  cu investiile:

  1.  ”Introducere retele electrice in subteran pe strazile Nuferilor si Stadionului”  cu valoarea estimata a investitiei este de 900.000,00 lei + 171.000,00 lei TVA
  •  Canalizatie subterana pentru fibra optica pe strazile Nuferilor si Stadionului cu valoarea estimata a investitiei este de 100.000,00 lei + 19.000,00 lei TVA.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza  domnnul Primar , Compartimentul Management de Proiecte și achiziții publice și Compartimentul Contabilitate.

 Art.3 Prezenta se comunică cu:

                  -Instituția Prefectului Județului Sălaj

                  -Domnului Primar

                    -Compartimentul  Managementul Proiectelor și achiziții publice

                    -Serviciul Contabilitate Buget Finanțe .

                  -Dosar de ședința/publicitate

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ:

         ALMAȘ IOAN                                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                  OPRIȘ MARIA