HOTĂRÂREA NR.128 Din 10.08.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                            

HOTĂRÂREA NR.128

Din 10.08.2021

privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare a unui sector de drum județean, înscris în domeniul public al Județului Sălaj și administarea Consiliului Județean Sălaj în administrarea Consiliului Local al Orașului Jibou

        Consiliul local al orașului Jibou,

        Având în vedere:

       -Referatul de aprobare nr.10082  din 09.08.2021 al domnului Primar ;

       -Raportul de specialitate nr.10083/09.08.2021 al Compartimentului  urbanism privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare a unui sector de drum judetean, inscris domeniul public al Judetului Salaj, si administarea Consiliului Judetean Salaj în administrarea Consiliului Local al Orasului Jibou;

        -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului local ;

        Potrivit prevederilor :

        – articolului 294, alin (2) din Ordonanța de de Urgenta a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

        – articolului 22  din Ordonanța  Nr. 43/1997 din 28 august 1997 Republicată privind regimul drumurilor

         – Hotararea Consiliului Local al Orasului Jibou  Nr.68 din 28.05.2020 privind  aprobarea  „Actualizare Planului Urbanistic General  ORAȘ JIBOU și Regulamentului Local de Urbanism”.

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit c coroborat cu art 129(4)lit d, Art 139 din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

        În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1  Aprobarea transmiterii dreptului de administrare a unui sector de drum județean, înscris în domeniul public al Județului Sălaj și administarea Consiliului Județean Sălaj în administrarea Consiliului Local al Orașului Jibou astfel:

  1. Terenul de pe strada Odorheiului  DJ108A Km 63+066 – Km64+792  înscris în Cartea Funciara CF  Nr.53854, Cad.53854 în suprafață de 33233 mp din zona străzii  Odorheiului clasificat ca Drum Județean (DJ108A) și este situat în intravilanul și extravilanul Orașului Jibou. Acesta este în prezent  înscris în Domeniul Public al Județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean Sălaj:

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

         Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                   -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                   -Domnul Primar

                   -Compartimentul managementul Proiectelor si achizitii publice

                   -Compartimentul Urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

                   -Serviciul Contabilitate

                   -Publicitate /dosar de ședință  

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ:

                      TĂMĂȘAN OVIDIU                                     SECRETAR GENERAL

                                                                                             OPRIȘ   MARIA