HOTĂRÂREA NR.79

Din 09.06.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                         HOTĂRÂREA NR.79

Din 09.06.2022

privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru Proiectul

”Reabilitarea și modernizarea stăzilor Nuferilor și Stadionului din Jibou, județul Sălaj„

Consiliul local al orașului Jibou

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al domnului Primar nr. 7339 /07.06.2022;

-Raportul de specialitate nr. 7340/07.06.2022 al Compartimentului, managementul Proiectelor si achizitii publice;Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

-OUG nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d, art 139 (1,3) din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

 În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă  actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru Proiectul  ”Reabilitarea și modernizarea stăzilor Nuferilor și Stadionului din Jibou, județul Sălaj„ astfel:

 Val fara TVA -lei-TVA -lei-Val. Cu TVA -lei-
  TOTAL GENERAL  3.945.967,72    742.060,18  4.688.027,89
  Din care C+M(1.2+1.3-1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)  3.671.621,80  697.608,14  4.369.229,94  

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, management de  Proiecte

Art.3 Prezenta se comunică  cu :

          -Instituția Prefectului -județul Sălaj

          -Domnul Primar

          -Compartimentul management de  Proiecte si achizitii publice

          -Serviciul Contabilitate

          -Publicitate /dosar de ședință  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ:

        CADAR ANAMARIA                          SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA