HOTĂRÂREA nr.171 Din 17.12.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU             

HOTĂRÂREA nr.171

Din 17.12.2019

privind  modificarea Statului de funcții al UAT Orașul Jibou

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere

-referatul de aprobare nr.15427 /12.12.2019 al domnului primar

-Raportul de specialitate nr.15428/12.12.2019 al Compartimentului Organizare, salarizare resurse umane  prin care se propune modificarea Statului de funcții al UAT Orașul Jibou;

– Examenul de promovare în grad profesional imediat superior a unui functíonar public din cadrul compartimentului Direcția de Asistență Socială, susținut în data de 27.11.2019;

-Necesitatea  adoptarii  unei hotărâri de, pentru transformarea funcției publice de execuție de Inspector,  din grad profesional Principal în grad profesional Superior,  poziția nr. 32 în Statul de funcții.;

-transformarea postului vacant de Muncitor necalificat prevăzut la poziția nr. 143 în Statul de funcții,  într-un post de  muncitor calificat  treapta profesională I din cadrul Serviciului public de gospodărie comunală.

            – avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1, 2,3 ale Consiliului local;

– Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Art.1, alin.(5) si art.31,alin.(2),(3),(4);

– Art. 409, alin. (1)  și alin. (3) lit. a)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

-Art. 125 din  Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr 273/2006  privind finantele publice locale, adresa nr. 3450/10.04.2019 a Instituției Prefectului județul Sălaj privind numărul maxim de posturi ;

            Văzând  prevederile art. 129 (2) lit. a,alin. 3, lit. c  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

            În temeiul  prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE :

            Art.1  Se aprobă modificarea Statului de funcții  al UAT Oraș Jibou, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotarare.

            Art.2  Se aprobă  transformarea funcției publice de execuție de Inspector,  din grad profesional Principal în grad profesional Superior,  poziția nr. 32 în Statul de funcții.

Art.3 Se aprobă transformarea postului vacant de Muncitor necalificat

prevăzut la poziția nr. 143 în Statul de funcții,  într-un post de  muncitor calificat  treapta profesională I din cadrul Serviciului public de gospodărie comunală.

            Art. Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar  și Compartimentul Organizare,salarizare resurse umane.  

            Art.4 Prezenta se comunică cu:

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărări/dosar de ședință

-Compartimentul Organizare,salarizare resurse umane 

-Publicitate/mass media

-A.N.F.P Bucuresti

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ:

         ANTON VASILE                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA