HOTĂRÂREA nr. 70 Din 25.05.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL               HOTĂRÂREA nr.70

Din 25.05.2021

privind transmiterea cotei părți a dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune  nr.4491/31.05.2006 de la SC INSERCO SRL la Borzan Constantin

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

         Având în vedere:

         -Referatul de aprobare nr.  6822  înregistrat  la data de  18.05.2021 a Primarului orașului Jibou;  ;

           -Raportul nr.6823/18.05.2021 al  Compartimentului contabilitate;

         -Prevederile art.40 alin. (1)  art. 41din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată,ulterior modificată și completată;

         – Prevederile art.1315-1320 din Legea 287/2009 privind Codul civil ,republicată și completată;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 ale Consiliului Local;

         Potrivit prevederilor legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale  , cu modificarile si  completarile ulterioare;

         În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art. 1         Se aprobă transmiterea cotei părți a dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune  nr.4491 / 31.05.2006 de la SC INSERCO SRL la SC WEST OIL SRL , urmare a dobândirii în proprietate a apartamentul nr.3/5, în suprafață utilă de 25,90 mp  și cota parte indiviză din parțile de folosință comună , situat în str.1 Mai nr.21 (etaj I  BCR), a trecut în proprietatea lui Borzan Constantin conform contractului de vânzare cumpărare  cu încheierea nr.1781/11.09.2008 autentificat de BNP  CREȚOI-DAVID MARIA & KOTELES MARIA.

Se aprobă întocmirea actului adițional.

         Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

         Art. 3         Prezenta se comunică cu:

         -Dl.Primar

         -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

         -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

         -Dosar hotărâri

         -Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ                            CONTRASEMNEAZĂ:

  PAȘCALĂU VLAD ANDREI                            SECRETAR GENERAL

                                                                                       OPRIȘ MARIA