HOTĂRÂREA nr.51

Din 28.03.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.51

Din 28.03.2023

Privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Parc Industrial SRL la 31.12. 2022

          Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

         -Raportul nr. 3772/22.03.2023 al SC Parc Industrial SRL;

         -Referatul de aprobare a domnului Primar nr. 3771/22.03.2023;

-Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate;

-Ordinul nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile;

         -Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Jibou;

         Văzând  prevederile art. 129 (2) lit.b), (4) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul  prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare  ;

HOTĂRĂȘTE

          Art.1 Se aprobă  situațiile  financiare ale SC Parc Industrial SRL la sfărșitul anului 2022 potrivit anexei parte integrantă din prezenta.

          Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul primar și administratorul societății.  

          Art.3 Prezenta se comunică cu:

                   -Instituția Prefectului județului Sălaj

                    -Primarul Orașului Jibou

                    -SC Parc Industrial SRL

                    -Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale 

                    -Dosar de ședință/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ

      BIG  VALENTIN                                SECRETAR GENERAL DELEGAT                                                                                TEGLAȘ  RODICA