HOTĂRÂREA NR. 72 din 28 iulie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 72

                                                   din  28 iulie  2015

Privind aprobarea unor virări de credite bugetare de la un capitol la altul în bugetul local 

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 iulie 2015,

            Având în vedere.

            In baza prevederilor art. 49 alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1  Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la altul în bugetul local, conform Anexei care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

            Art. 2   Suma de 30 mii lei de la cap. Cheltuieli de personal se va utiliza pentru crestearea salariilor bugetarilor in procent de 12% potrovit OUG nr,. 27/2015.

            Art. 3    Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     Contrasemnează:

               Dumuta Mihaela                                                                               Secretar oraş,

                                                                                                                        Opriş Maria