HOTĂRÂREA NR.33 Din 26.03.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.33

Din 26.03.2019

Privind  închirierea prin licitațíe publică deschisă cu strigare a unor loturi de teren

cu suprafața de 6.0 mp fiecare, situate în zona centrala, strada 1 Mai intre

Poșta veche si blocul S7

          Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

– expunerea de motive a primarului orașului Jibou nr.3603/22.03.2019;

– referatul nr.3602 /22.03.2019 al Serviciului  Contabilitate;

Avizele favorabile  ale comisiilor  de specialitate nr.1  și nr.3 ale Consiliului Local;

          În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c , art 36 alin 5, lit. a  coroborat  cu art.123 alin (1 și 2)  din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45(1,2 ,3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1  Se aprobă organizarea  licitației  publice deschise cu strigare  pentru închirierea  unor loturi de teren cu suprafața de 6.0 mp fiecare, situate în zona centrala, strada 1 Mai intre Poșta veche si blocul S7. Terenul este proprietate publică potrivit HG 966/2002.

          Art.2  Se aprobă pretul de pornire a  licitației 30 lei/mp /luna.

          Art.3  Se aprobă perioada de închiriere a spațiului de  2 ani de zile cu posibilități de  prelungire prin acte  adiționale în condițiile legii.  

          Art.4  Se aprobă caietul   de sarcini  cuprinzând  condițiile de  participare  la licitație,  organizarea și desfășurarea licitației,conform anexei parte integrantă din prezenta  hotărâre.

          Art.5  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar  și comisia de evaluare a ofertelor în vederea desfășurării licitației.

          Art.6   Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Serviciul  buget finanțe contabilitate

          -Biroul urbanism

          -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

          -Dosar hotărâri/dosar de sedinta

          -Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

      ȚĂRAN   DANIEL                                                         SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA

Anexa Nr.   1  la HCL nr.33/2019

CAIET DE SARCINI

PENTRU  ÎNCHIRIEREA   PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ

CU STRIGARE  A  UNOR LOTURI DE TEREN CU SUPRAFEȚE DE  6 MP FIECARE , SITUAT ÎN LOC. JIBOU LÂNGĂ CLĂDIREA POȘTEI VECHI, PENTRU AMPLASAREA CHIOȘCURI ȘI TONETE PENTRU COMERȚ STRADAL

1. OBIECTUL LICITAȚIEI

Obiectul licitației îl constituie închirierea prin licitație publică deschisă  cu strigare a

A  UNOR LOTURI DE TEREN CU SUPRAFEȚE DE  6 MP FIECARE, SITUATE ÎN LOC. JIBOU ÎN ZONA CENTRALA, STRADA 1 MAI INTRE POȘTA VECHE SI BLOCUL S7, PENTRU AMPLASAREA CHIOȘCURI ȘI TONETE PENTRU COMERȚ STRADAL.

Obiectul licitației este stabilit în conformitate cu : Hotărârea Consiliului Local 

nr.           /          2019,prevederile Legii nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, HCL nr.26/06.03.2019 privind aprobarea  Regulamentului local privind condițiile de desfășurare a unor activități de comerț stradal pe terenul aparținând domeniului public/privat al orașului Jibou

2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND LOTURILE  SCOASE LA LICITAȚIE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII ȘI PUBLICITATEA ACESTUIA

Loturile de teren propuse pentru  licitație publică  deschisă cu strigare  în suprafata de  6 mp fiecare sunt proprietate publică a orașului, situate în zona centrala, strada 1 Mai intre Poșta veche si blocul S7, Loc.Jibou și se închiriază în vederea amplasării de chioșcuri și tonete pentru comerț stradal.

Terenul se încadrează în zona B, rangul III  de impozitare a orașului conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32 din 28.05.2013.                                 

PUBLICITATE –  Licitația se va anunța la sediul Primăriei orașului Jibou și într-un cotidian de circulaţie  locală. Anunțul licitației se trimite spre publicare cu cel puțin 15  zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

3. DOCUMENTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA LICITAȚIE ȘI CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

La licitație pot participa, în număr nelimitat, orice persoană fizică autorizată/juridică română ori străină autorizată pentru acest tip de activitate, în condițiile în care este declarată calificată de către Comisia de licitație publică, după analizare documentelor din dosarul de participare la licitație.

Închirierea este condiționată de respectarea condițiilor legale de protecție a mediului și PSI,condiții care se vor înscrie în contractul de închiriere.

Amplasarea chioșcurilor și tonetelor se va face conform Regulamentului aprobat prin HCL nr.26/06.03.2019 privind aprobarea  Regulamentului local privind condițiile de desfășurare a unor activități de comerț stradal pe terenul aparținând domeniului public/privat al orașului Jibou.

Dosarul de participare la licitație trebuie să cuprindă următoarele

documente:

-copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul Registrul Comerțului

– copie de pe  actul de constituire, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante etc.

– copie de pe certificatul de înregistrare fiscală

– oferta – completă datată ,semnată şi ştampilată de ofertant

– act de identitate  pentru reprezentantul legal şi delegaţie sau împuternicire pentru persoana participantă

– certificat fiscal eliberat de Direcţia Finanţelor Publice privind achitarea taxelor şi impozitelor la bugetul de stat din care să rezulte că nu are datorii,

– certificat fiscal de la Direcţia Fiscală Locală pentru achitarea taxelor la  bugetul local din localitatea unde îşi are sediul social /domiciliul ofertantul fără datorii,

– declarație pe proprie răspundere  a reprezentantului legal al societății comerciale din care să rezulte faptul că societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment,

– dovada achitării  garanției de participare la licitație  în suma de  180 lei și a taxei de participare în suma de 15 lei .

-dovada achitării contravalorii caietului de sarcini – 5 lei .

Nu se acceptă la  licitaţie persoane juridice care au restanţe la plata bugetului de stat sau local.

Oferta va fi redactată în limba română și se depune într-un singur

exemplar semnat și ștampilat de către ofertant.  Perioada de valabilitatea a ofertei este cuprinsă între dată şi ora înregistrării acesteia şi momentul semnării contractului de închiriere.

             Documentele de participare la licitație se depun într-un plic sigilat, la Registratura Primăriei orașului Jibou.

Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice ofertă care nu îndeplinește prin documentele prezentate condițiile de participare la licitație.

4. CONDIȚII GENERALE DE CONTRACTARE ȘI ELEMENTE DE PREȚ

4.1. Prețul de pornire a licitației publice este de ……………….. fiind aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr………………………….. Jibou.În cazul în care se vor depune oferte sub acest preț acestea vor fi respinse .

4.2. Pasul minim de licitație se va stabili de către comisia de licitație.

4.3. Prețul de adjudecare a amplasamentului este prețul cel mai mare acceptat de ofertant.

4.4. Termenul de închiriere a terenului pentru amplasarea chioscuri/toneter este de 2 ani  cu posibilitatea prelungirii prin acte adiționale la contract , cu acordul ambelor părți. Prelungirea se va solicita de către chiriaș cu 30 de zile înainte de data expirării termenului.

4.5 Chiria se va achita  lunar  până în data de …………

4.6.Chiria se va indexa anual în funcție de indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică .

În cazul în care chiria indexată conform aliniatului anterior este sub nivelul adjudecat prin licitație,se va aplica prețul adjudecat.

5. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Consiliul Local al orașului Jibou cu sediul în  P-ta 1 Decembrie 1918 nr.16 Loc.Jibou,Jud.Sălaj , în calitate de proprietar, organizează licitație publică deschisă,  în data de ………………………… ora  10  în vederea închirierii unui numar de cinci loturi de teren cu suprafața de 6 mp fiecare, în vederea amplasării de chioscuri si tonete pentru comert stradal în zona centrala, strada 1 Mai intre Poșta veche si blocul S7.

Oferta se va depune la registratura Primăriei până în data de  ………………… ora 9.

Licitația va avea loc la sediul  Primăriei orașului Jibou str.P-ța 1 Decembrie 1918 nr.16 

A. Garanția de participare la licitație

1. Garanția de participare la licitația organizată pentru închirierea suprafeței de 6 mp/lot de teren situat in zona centrala a Orasului Jibou, în zona centrala, strada 1 Mai intre Poșta veche si blocul S7 este în sumă de 180  lei.

2.Garanția de participare la licitație se poate achita cu numerar la casieria Primăriei  orașului  Jibou  sau se depune cu ordin de plată în contul  Orașului Jibou  nr. RO83TREZ5645006XXX000068 deschis la Trezoreria Jibou .

3.Ofertantul va pierde garanția de participare dacă își retrage oferta după înregistrarea acesteia și înainte de adjudecare.

4.Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător se va include în

valoarea chiriei anuale .

5.În condițiile în care ofertantul clasat pe locul întâi nu încheie contractul de închiriere în termenul de 15 zile de la data rămânerii definitive a rezultatelor licitației, acesta pierde garanția de participare.

În acest caz, contractul de închiriere se încheie cu ofertantul clasat pe locul al doilea, iar garanția de participare constituită de acesta se include în chirie .

În situația în care nici cel de-al doilea clasat nu încheie contractul de închiriere în termen de 15 zile de la comunicare, pierde garanția de participare și se va proceda la organizarea unei noi licitații.

6.Ofertanților declarați necâștigători li se restituie garanția de participare  depusă, în termen de cel mult 7 zile .

B. Modul de prezentare a ofertelor

1. Oferta se depune în plic închis și sigilat la Registratura Primăriei Orașului Jibou  până la data de ………………….  ora 9

2. Plicul trebuie să conțină documentele prevăzute la cap. 3 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se va menționa:

– numele ofertantului și sediul / adresa acestuia;

– denumirea licitației,”Licitație deschisă cu strigare pentru închirierea lotului de teren cu numărul …. în vederea amplasării unui/unei chioșc/tonete de comerț stradal. “

A nu se deschide înainte de data de                  ………….  ora 10 ”

3. În cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor nu se depun cel puțin două oferte pe același lot de teren, procedura licitației publice va fi reluată pentru lotul care nu are asigurate condițiile.

4. O persoană fizică autorizată/juridică poate depune documente și participă la licitație pentru mai multe loturi de teren.

5. Ofertele primite și înregistrate după termenul limită de primire precizat în anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație și înapoiate ofertanților fără a fi deschise.

6. Ofertantul va numerota, va semna și ștampila fiecare filă cuprinsă în dosarul de participare la licitație și va înscrie pe ultima filă numărul acestora, de asemenea sub semnătură și ștampila proprie. Dacă acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o

răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici și care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

7. Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente întocmirii și prezentării dosarului de participare la licitație.

C. Organizarea și desfășurarea licitației

1. La data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației vor fi prezenți membrii comisiei de licitație,  ofertanții  sau reprezentanții ofertanților (care vor prezenta și documentele de împuternicire) .

Neparticiparea la licitație a ofertanților care au depus documentele de participare în termenul stabilit atrage după sine pierderea garanției de participare la licitație.

2. La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitație și va anunța numele ofertanților și societățile pe care aceștia le reprezintă.

3. Plicurile închise și sigilate vor fi predate comisiei de licitație în vederea evaluării. După deschiderea plicurilor comisia verifică totalitatea documentelor ce trebuiau depuse și elimină ofertanții care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

4. După analizarea conținutului plicurilor și a documentelor depuse, secretarul comisiei de licitație va întocmi un proces verbal în care va consemna rezultatul analizei, numele ofertanților respinși și motivul respingerii lor și ofertanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

5. Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor ofertanților, cel puțin două oferte să întrunească condițiile prevăzute de lege și după aceia se procedează la deschiderea ofertelor financiare.

6. Președintele comisiei anunță prețul de pornire a licitației, pasul minim de licitație și eventuale notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (dacă este cazul).

7. Licitația se desfășoară după regula “licitației competitive”, respectiv la un preț în urcare. Astfel, după ce se strigă prețul de pornire a licitației, în ordinea ce va fi stabilită, fiecare ofertant interesat va striga prețul pe care îl oferă (care trebuie să fie mai mare decât oferta anterioară cu cel puțin un pas de licitare), până când unul dintre ofertanți ajunge la prețul astfel majorat și nimeni nu oferă un preț mai mare.

Președintele comisiei repetă de trei ori prețul acceptat de ofertant și dacă nici un alt ofertant nu acceptă prețul strigăt, amplasamentul se adjudeca ofertantului care a oferit prețul cel mai mare.

Prețul de adjudecare a lotului de teren …… în suprafață de 6 mp  situat în zona Poștei vechi, loc. Jibou     –  este prețul cel mai mare acceptat de ofertant.

8. Secretarul comisiei va consemna  în  procesul verbal de adjudecare denumirea ofertanților, numele și prenumele reprezentanților ofertanților, denumirea ofertantului câștigător și a ofertei cu care acesta a câștigat licitația pentru închirierea  lotului de teren  scos la licitație. Procesul verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitație și de reprezentații ofertanților.

Se consemnează, dacă este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul din participanți.

9. Documentele aparținând ofertanților care au transmis notificări de retragere, documente  întârziate sau cele care nu prezintă garanție de participare la licitație vor fi înapoiate ofertanților respectivi.

10. Orice încercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație poate avea ca rezultat respingerea ofertei și descalificarea ofertanților respectivi.

11. După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului licitației.

12. Procesul verbal de adjudecare a licitației reprezintă documentul pe baza căruia este stabilit rezultatul licitației publice deschise, cu adjudecare la cel mai bun preț. Acesta se va întocmi în mai multe exemplare, respectiv câte unul pentru fiecare parte participantă la licitație și anume:

– un exemplar (originalul) la organizatorul licitației; 

– un exemplar pentru evidență la dispoziția comisiei;

– câte un exemplar ofertanților participanți la licitație, la cerere.

13. Eventualele contestații ale licitanților se vor depune în scris, la sediul organizatorului licitației în termen de 48 ore de la încheierea licitației.

Contestațiile vor fi soluționate în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la depunerea lor, de către o comisie desemnată de Primarul   UAT  Jibou.

14. Data rezolvării contestațiilor reprezintă dată la care rezultatele rămân definitive.

15. Semnarea contractului de închiriere se va face în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a rezultatelor licitației, la sediul organizatorului. Refuzul ofertantului câștigător de a semna contractul de închiriere determină pierderea garanției de participare și interdicția de a participa la o altă licitație ulterioară pentru acest imobil, aprobată de Consiliul local al orașului Jibou .

16. În cazul în care licitația publică deschisă nu a condus la desemnarea unui câștigător, se va consemna această situație într-un proces verbal și se va organiza o nouă licitație.

7. DISPOZIȚII FINALE

1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea să apară cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii în limitele competențelor stabilite și în conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul verbal al licitației și notificate în mod corespunzător participanților la licitație.

2. De regulă, nu se permite anularea licitației. În mod excepțional, anularea licitației se face în cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea și desfășurarea licitației care au  afectat loialitatea concurenței, nu au asigurat transparența procedurilor de licitație sau au produs discriminări între ofertanți.

Decizia de anulare sau amânare a licitației va fi luată de conducerea instituției organizatoare a licitației împreună cu comisia de licitație.

3. În cazul anulării licitației, organizatorul va comunica hotărârea de anulare, în scris, tuturor ofertanților participanți și se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

4.  În cazul în care la data și ora anunțată pentru desfășurarea licitației este înscris un singur ofertant  sau niciunul pe lot de teren, licitația se amână și se va organiza o nouă licitație după 7 zile calendaristice de la data publicării anunțului  cu respectarea prezenței metodologii. Dacă și de această dată se prezintă numai un singur ofertant sau niciunul  pe lot de teren, licitația se va amâna din nou iar dacă  la a treia repetare a licitație se prezintă un singur ofertant  pe lot de teren  se va atribui acestuia în condițiile prevăzute în caietul de sarcini. In cazul in care nu se prezintă niciun ofertant, licitația se anulează .

5.Obligațiile părților se vor stabili prin contractul de închiriere.

Prețul caietului de sarcini este de 5 lei.                                                                                      

Model

OFERTA

În vederea închirierii prin licitaţie publică  deschisă cu strigare   a lotului de teren cu numărul ……… în  suprafața de 6mp în vederea amplasării unui chioșc/toneta pentru comerț stradal în zona centrala, strada 1 Mai intre Poșta veche si blocul S7, Loc. Jibou.

Subscrisă / Subsemnatul………….………………………………………………………………………

cu sediul social / domiciliat în ………………………………………………………………………………….

str.……………………………………………………………………nr.…………

loc…………………………………….               Jud…………………………

având C.U.I……………………………………………………………….legitimat cu

B.I. seria  ………… nr.………… eliberat de Poliţia ………………………., declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţiile nesincere, că am luat cunoştinţă şi mă oblig să respect condiţiile stabilite prin Hotărârea Consiliului Local Jibou nr.         din                şi prevederile  Caietului de sarcini privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare  a lotului de teren  , sus-menţionat.

Oferta  depusă în lei

Preţul minim oferit este de……………………lei /mp/luna

                                OFERTANT,

                                                  SEMNĂTURĂ ……………………….

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

      ȚĂRAN   DANIEL                                                         SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA