HOTĂRÂREA  nr.210

Din  19.12.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.210

Din  19.12.2023

Privind prelungirea contractului de închiriere nr.12164/2010, pe o perioadă de 1 (un) an, având ca obiect locuință  situată  în orașul Jibou, str.Ronei nr.23

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 15952 din  08.12.2023 al Biroului Urbanism, Amenajarea teritoriului, Administrarea domeniului public și privat și Serviciul Buget, Finante contabilitate, impozite și taxe locale;

-Referatul de aprobare nr. 15951 din  08.12.2023 al Primarului orașului Jibou și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

-Cererea d-nul Rezmives Vasile, domiciliat în orașul Jibou, str.Ronei nr.23, înregistrată cu nr.15682 din 04.12.2023;

-Art.1810 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

-OUG nr.40/1999  privind protecția chiriașilor cu modificările și completările ulterioare ;

-H.G.R nr.310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei lei/mp practicat pentru spațiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale;

-HCL nr.125/2010 privind repartizarea unui imobil situat în str.Ronei nr.23 cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile  art.129 alin.(1)  alin (2) lit.c, coroborat cu alin.(6) lit.a, art.139 (1,3) din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;               

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.12164 din 20.12.2010 prin act adițional pe o perioadă de 1(un) an de zile pentru suprafața locuibilă de 66,50 mp și dependințe de 16,50 mp. Valoarea chiriei se va calcula în conformitate cu prevederile OUG nr.40/1999 republicată și H .G.R. nr.310/2007, indexată anual cu rata inflației.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou și Serviciul Buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului- județul Sălaj

-Primarul orașului Jibou

-Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate Impozite și taxe locale

-Comp. Urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

-Publicitate /dosar de ședință 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ:

               STANA IOAN ROMULUS                         SECRETAR GENERAL                                                                                           TEGLAȘ RODICA