HOTĂRÂREA NR. 168 din  18.12.2018

HOTĂRÂREA NR. 168

Din  18.12.2018

Privind aprobarea  închirierii prin licitație publică  deschisă cu strigare a unei suprafete de 42 mp teren  situat in str.Avram Iancu, lângă Bl.I24,oraș Jibou

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-expunerea de motive a primarului orașului Jibou;

-raportul nr. 15236  din  14.12.2018 al Compartimentului Contabilitate privind aprobarea  închirierii prin licitație publică  deschisă cu strigare a unei suprafete de 42 mp teren  situat in str.Avram Iancu, lângă Bl.I24,oraș Jibou și aprobarea caietului de sarcini ;

 Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

În baza prevederilor art.36 alin(2) lit.c, art. 36 alin(5)lit a,  coroborat  cu art.123 alin (1,2)  din Legea nr.215/2001, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45(1,2 ,3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

           Art.1 Se aprobă organizarea licitației publice deschise cu strigare  pentru închirierea prin licitație publică  deschisă cu strigare a unei suprafete de 42 mp teren  proprietate publica, situat in str.Avram Iancu, lângă Bl.I24,oraș Jibou.

Art.2 Se aprobă prețul de pornire a  licitației de 8 lei/mp /luna.

Art.3 Se aprobă perioada de închiriere a spațiului de 5 ani de zile cu posibilități de  prelungire prin acte  adiționale  în condițiile legii.

           Art.4  Se aprobă caietul   de sarcini  cuprinzând  condițiile de  participare  la licitație,organizarea și desfășurarea licitației, parte integrantă din prezenta  hotărâre.

           Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar  și comisia de evaluare a ofertelor în vederea desfășurării licitației .

Art.6  Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Compartimentul buget, finanţe, contabilitate

-Compartimentul urbanism

-Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate,  mass –media

  

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 Contrasemnează:

            CSATLOS SANDOR                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                               Opriș Maria