HOTĂRÂREA NR.36 Din 18. 04. 2019

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.36

Din 18. 04. 2019

privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean în domeniul public al UAT Oraș Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

          Având în vedere :

-Raportul nr. 5022 /17.04.2019 Biroului urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             -expunerea de motive a d-lui primar, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;

          În baza prevederilor Art. 9 alin. (3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 36(2) lit.b art36(4)lit c şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean  în domeniul public al UAT Oraș Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou și declararea din bunuri de interes public județean în bunuri de interes public local a terenului înscris în CF nr. 204/N cu numărul cadastral CAD 434 în suprafață de S=407,0 mp potrivit documentației anexate.

          Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar, Biroul urbanism , amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat.

          Art.3  Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

          -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

          -Biroul Urbanism

          -Dosar hotărâri

          -Publicitate/mass-media

          -Consiliul Județean Sălaj

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

          BUJOR IOAN                                                           SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA