HOTĂRÂREA nr.180 Din 15.12.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                              

HOTĂRÂREA  nr.180

Din  15.12.2020

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PE ANUL 2020

PENTRU PROIECTUL “MODERNIZARE SI EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL JIBOU” cod SMIS 123519

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr.14084/14.12.2020 prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2020 pentru proiectul  “MODERNIZARE SI EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL JIBOU” cod SMIS 123519 unde Orasul Jibou este beneficiar, proiect contractat in cadrul apelului POR/316/10/1/Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, au  fost primite sume de la Fondul European de Dezvoltare Regionala;

-referatul de aprobare  nr.14083/14.12.2020 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 pentru proiectul  “MODERNIZARE SI EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL JIBOU” cod SMIS 123519 astfel:

                                                                                                                    mii lei                                                                                                                                                                                                   

         VENITURI                                                                                         266.05

42.02.69  Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale

necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri

externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei

de programare 2014-2020                                                                          35.29

48.01.01  Sume primite de la UE

sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                               16.04

48.01.02 Sume primite de la UE

sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                            214.72

     Pe cheltuieli aceste sume  se repartizeaza astfel:

         CHELTUIELI                                                                                      266.05

Proiectul “Modernizare si extindere Gradinita cu program prelungit „Prichindel” Jibou”

CAP 65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                          266.05

58.01.01 Finantare nationala                                                                        2.45

58.01.02 Finantare externa nerambursabila                                              263.60

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media

            -Dosar hotarari

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ:

   STANA IOAN ROMULUS                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                           OPRIȘ MARIA