HOTĂRÂREA nr.112 Din 27.07.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.112

Din 27.07.2021

privind completarea listei de invetiții aprobată prin HCL Nr. 15/26.01.2021  cu investiția “Imbunătățirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populației din nord-estul județului”

          Consiliul local al orașului Jibou,

         Având în vedere:

– raportul nr.9508/23.07 2021 al Compartimentului, Management de  Proiecte și achiziții publice privind  completarea listei de invetitii aprobata prin HCL Nr. 15/26.01.2021  cu investiile “Imbunătățirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populației din nord-estul județului”;                       

– referatul de aprobare a domnului Primar nr.9507/23.07. 2021 , avizul favorabil al comisiilor  de specialitate  nr 1,3 ale  Consiliului local;

           -Legea nr. 273/2006 legea finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

         Văzând  prevederile art 129 (2) lit b , (4) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

         În temeiul  prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă  completarea listei de invetiții aprobată prin HCL Nr.15/26.01.2021  cu investiția “Imbunătățirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populației din nord-estul județului” :

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnnul Primar , Compartimentul Management de Proiecte și achiziții publice și Compartimentul Contabilitate.

 Art.3 Prezenta se comunică cu:

                  -Instituția Prefectului Județului Sălaj

                  -Domnului Primar

                    -Compartimentul  Managementul Proiectelor și achiziții publice

                    -Comparimentul Contabilitate

                  -Dosar de ședința/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

           ALMAȘ IOAN                    SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA