HOTĂRÂREA NR. 13 Din 27 ianuarie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                            HOTĂRÂREA NR. 13

                                                            Din  27 ianuarie  2015

                 Privind aprobarea investiţiei “Modernizare strazi in orasul Jibou”

            Consiliul Local al oraşului Jibou întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 ianuarie 2015,

            Având în vedere:

            – referatul nr. 7842/2014  al Biroului managementul proiectelor şi investiţii; expunerea de motive a d.lui Primar, avizul comisiei de  specialitate nr.1 a Consiliului Local.

In conformitate cu prevederile art. 36(2) lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

republicată,

                                    Hotărăşte:

            Art.1 – Se aprobă investiţia “Modernizare strazi in orasul Jibou”: Castanilor, Stadionului, Somesului, Ronei, Orizontului, Morii, Ciutarie, Eroilor, Platforma- Piata(langa bariera CFR),  in valoare estimata totala cu TVA  de 6.078.124 lei din care C+M 5.710.408 lei, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar Eugen Bălănean, biroul managementul proiectelor, investiţii, şi  Biroul buget, finanţe, contabilitate.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează:

                        Rus Dan                                                           Secretar oraş,

                                                                                                Opriş Maria