PH 89 din 31.07.2018

HOTĂRÂREA  nr. 89

Din  31.07.2018

Privind emiterea avizului favorabil în vederera  modificării structurii Spitalului orășenesc  JIBOU

          Consiliul local al orașului Jibou,

           Având în vedere:

           – Adresa nr.1698 /13.07.2018 a Spitalului orășenesc Jibou înregistrată la noi cu nr. 9086 /13.07.2018 prin care se propune

– efectuarea unor modificări  în structura Spitalului orășenesc Jibou  prin  suplimentarea cabinetelor  din ambulatoriul de specialitate cu următoarele  specialități : endocrinologie, gastroenterologie, neurologie, psihiatrie precum si infiintarea unui compartiment de ingrijiri paliative de 10 paturi si a 9 paturi pentru spitalizarea  de zi astfel ; 3 paturi sectia de pediatrie, 3 paturi sectia de pneumologie ,3 paturi pe sectia de medicina interna

– Emiterea avizului favorabil al autoritatii locale deliberative;

 Aceste modificări în structura Spitalului orășenesc Jibou ar duce la diversificarea serviciilor acordate populației deservite și la creșterea veniturilor instituției prin cuprinderea în contractul-cadru 2019-2020 cu Casa Județeană de Asigurări Sălaj  a unor servicii de spitalizare de zi pe caz rezolvat a serviciilor de îngrijiri paliative în internare continuă precum si a serviciilor acordate in ambulatoriu in cabinetele nou infiintate

          – expunerea de  motive  a domnului Primar și  avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr.  2 și 3 a Consiliului local ;

          Potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății  cu modificările și completările ulterioare;

           Văzând prevederile art. 36 alin.( 2) lit. d , art. 36 alin( 6) lit. a, pct. 3 din  Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

           În temeiul   art. 45  alin.( 1 )  din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

                                      

HOTĂRĂȘTE:

 

           Art.1 Se aprobă  emiterera avizului favorabil în vederera  modificării structurii Spitalului orășenesc   Jibou  prin:

– suplimentarea cabinetelor  din ambulatoriul de specialitate cu următoarele  specialități: endocrinologie, gastroenterologie, neurologie, psihiatrie;

– infiintarea unui compartiment  de ingrijiri paliative de 10 paturi in cadrul sectiei de medicina interna si infiintarea de 9  paturi de spitalizare de zi astfel:

3 paturi sectia de pediatrie, 3 paturi sectia de pneumologie, 3 paturi pe sectia de medicina interna;

           Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Spitalul orășenesc JIBOU care va proceda la  comunicarea prezentei hotărâri cu Ministerul Sănătății.

           Art.3 .Prezenta  se comunică cu:

          -Spitalul orășenesc  JIBOU. 

          -Instituția Prefectului- judetul Sălaj

          -Dl. Primar

          -Publicitate /dosar de ședință

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                  Contrasemnează 

  INDREIEȘ ANA CLAUDIA                                              SECRETAR ORAȘ

                                                                                                  OPRIȘ MARIA

 

 

Presedintele de sedinta Indereies Ana Claudia este in concediu de odihna si este plecata din  localitate .

Hotararea  este semnata de 3 consilieri locali

– Micle Corina

– Pintea Victor

-Sarkozi Paul