HOTĂRÂREA NR.133 24.09.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.133

24.09.2019

Privind darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului public de interes local către Liceul Teoretic Ion Agărbiceanu Jibou

            Consiliul local al  orașului Jibou,

            Având în vedere:

 -referatul de aprobare nr.11.449/17.09.2019 a domnului primar;

 -raportul comun de specialitate nr.11.450 din 17.09.2019  al Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat și Serviciul, buget,finațe,contabilitate, impozite și taxe locale;

            – raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local

– prevederile art.3 (1,4) a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificată și completată;

– art. 867 alin(1) din Codul civil

-art. 112 alin (1 si 2) din Legea nr. 1/2011  legea educației naționale, actualizată;

            -prevederile art.129 alin.(1),alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.a) , art.298, art.299, art.300 din OUG.57/2017 privind Codul administrativ

             În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;                                                   

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1 Se aprobă darea în  administrare Liceului Teoretic Ion Agârbiceanu,situat în orașul Jibou,str.Tudor Vladimirescu nr. 7 și are în componență:

  Construcții  – cladire P+2  cu, suprafața desfășurată de 2337 mp, nr. Inv. 28  având valoarea de 2.737.300 lei , înscrisă în CF 51971-C1

            –  cladire Corp C cabinet medical scolar,suprafata  desfășurată 45 mp , cu nr. Inv. 10, având valoarea de 79.500 lei, înscrisă în CF 53402 -C4

            – cladire Corp E magazie suprafata  desfășurată 46 mp , cu nr. Inv. 11, având valoarea de 33.000 lei, înscrisă în CF 53402 -C6

            – cladire Corp D atelier, suprafata  desfășurată 57 mp , cu nr. Inv. 12, având valoarea de 61.700 lei, înscrisă în CF 53402 -C5

            -Anexa cabina portar, suprafata  desfășurată 9 mp , cu nr. Inv. 262, având valoarea de 10.500 lei, înscrisă în CF 53402 -C9

            -Anexa, suprafata  desfășurată 10 mp , cu nr. Inv. 279, având valoarea de 3.800 lei, înscrisă în CF 53402 -C7

            -Centrala gaz liceu, suprafata  desfășurată 34 mp ,cu nr. Inv. 283, având valoarea de 39.800 lei, înscrisă în CF 53402 -C8

            -cladire corp B cantina, suprafata  desfășurată 599 mp , cu nr. Inv. 354, având valoarea de 377.800 lei, înscrisă în CF 53402 -C2

            -cladire centrala gaz sala de sport liceu, suprafata  desfășurată 55 mp , cu nr. Inv. 355, având valoarea de 34.700 lei, înscrisă în CF 53402 -C3

Terenul  aferent Liceul Ion Agârbiceanu are suprafața de 8504 mp,înscris în CF 53402, cu nr. Inv.  687, având valoarea de 297.600 lei.

Art.2 Se aprobă Contractul de dare în administrare a unor bunuri aparținând domeniului public de interes local  prevăzut în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se împuternicește Primarul orașului JIBOU să semneze contractul de dare în administrare.

Art.4 Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul Primar și secretarul orașului Jibou.

Art.5 Prezenta se comunică cu:

-dl Primar

-Liceului Teoretic Ion Agârbiceanu

-Institutia Prefectului judetul Sălaj

-Biroului urbanism

            -Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate Impozite și taxe locale

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ      RUS DAN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA