HOTĂRÂREA NR.187

Din 27.10.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                    

HOTĂRÂREA NR.187

Din 27.10.2023

privind modificarea și completarea anexei 2 la HCL 169/26.09.2023, pentru investiția  ”DEZVOLTAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN SATELE APARȚINĂTOARE ORAȘULUI JIBOU: RONA, HUSIA, CUCEU,

JUD. SĂLAJ”

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 13918/26.10.2023 al  Primarului orașului Jibou;

-Raportul de specialitate nr. 13920/26.10.2023 al Compartimentului, management de proiecte și achizitii publice;

-Solicitarea de clarificari din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din platforma MDLPA, privind documentele transmise pentru verificare inaintea semnării contractului de finanțare;

-Ordinul Comun al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și al Ministrului Energiei nr. 776/2023, publicat în M.Of. 389/05.05.2023, prin care au fost modificate și completate Normele metodologice pentru punerea în aplicare a OUG 95/2021 pentru aprobarea Programului National “Anghel Saligny”, aprobate prin ordinal Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei si al Ministrului Energiei nr. 278/167/2022

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 129 (2)lit. b) coroborat cu art.129 (4) lit. d, art. 139 (1,3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul prevederilor art.196 (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă  modificarea și completarea anexei 2 la HCL 169/26.09.2023, pentru investiția  DEZVOLTAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN SATELE APARȚINĂTOARE ORAȘULUI JIBOU: RONA, HUSIA, CUCEU, JUD. SĂLAJ, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă devizul general al obiectivului de investiții DEZVOLTAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN SATELE APARȚINĂTOARE ORAȘULUI JIBOU: RONA, HUSIA, CUCEU, JUD. SĂLAJ.

Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 169/26.09.2023 rămân neschimbate.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou și Compartimentul Management de proiecte și achiziții publice.

Art.4 Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Compartimentul management de  proiecte și achiziții publice

            -Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

            -Dosar de ședință/ Publicitate  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ

         ALMAȘ IOAN                                                       SECRETAR GENERAL

                                                                                              TEGLAȘ  RODICA