HOTĂRÂREA nr.194

Din 21.11.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.194

Din 21.11.2023

Privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul nr. 13814/25.10.2023 al Compartimentului impozite și taxe locale privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024;

-Referatul de aprobare nr. 13813/25.10.2023 al primarului orașului Jibou;

-Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1,2,3 a Consiliului Local;

În baza prevederilor Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal , Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile art.266 alin 5 și 6 din Legea  nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.196/2017 pentru modificarea art.465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Legea nr.296/21.12.2020 pentru modificarea si completarea Legii nr 227/2015 privind Codul fiscal;

-OUG nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

-OUG Nr. 90/2023 din 27 octombrie 2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă;

Potrivit prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Văzând  prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul articolului 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRAȘTE:

Art. 1  Se aprobă impozitele și taxele locale pentru anul 2024 potrivit Anexei, parte integrantă din prezenta.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou și  Serviciul buget , finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu:

            -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

            -Primarul Orașului Jibou

-Serviciul Buget, Finanțe Contabilitate Impozite și taxe locale

-Dosar de ședință/Publicitate

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                     CADAR  ANAMARIA                                   SECRETAR GENERAL

                                                                                                  TEGLAȘ RODICA

Anexa la H.C.L. nr.              /21.11.2023

 

 

Avand in vedere prevederile legale din:

 • OUG 57/2019 privind Codul administrativ ;
 • Titlului IX din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

–    Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale ;

–    Prevederile art 96, art.266 alin.5 si 6 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare ; 

– Legea 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ;

– OUG nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

-Legea 296 din 21.12.2020, lege pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal ,

 se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2024 .

Nivelurile indexate cu rata inflaţiei de 13,8 % pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2024 au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al UAT Oras Jibou nr. 79 din 25.04.2023, intre limitele si in conditiile prevazute de lege.

Principalele impozite/taxe locale pentru anul 2024, stabilite atat pentru persoane fizice cat si pentru persoane juridice sunt :

 • impozitul/taxa pe cladiri ;
 • impozitul/taxa pe teren – intravilan si extravilan
 • impozitul/taxa pe mijloace de transport
 • taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor ;
 • taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;
 • impozitul pe spectacole;
 • taxele speciale;
 • alte taxe locale.
 • Pentru anul 2024 nu se stabilesc cote aditionale pentru impozitele si taxele locale, fata de nivelurile stabilite prin Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia impozitelor pentru cladirile nerezidentiale, proprietatea persoanelor juridice, nereevaluate in ultimii 5 anteriori anului de referinta. Pentru aceste cladiri, pentru stabilirea impozitului, se aplica cota de 5% la valoarea impozabila si se propune cota aditionala de 50%. Impozitul pentru anul 2024 va fi calculat aplicand cota de 7,5% la valoarea de impunere, pentru cladirile nereevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
 • Se maresc, fata de anul 2023, cu rata inflatiei de 13,8% , impozitele/taxele pentru cladiri, impozitele/taxele pentru teren intravilan si extravilan si impozitele pe mijloacele de transport (fara cele prevazute la art. 470 pct. (5)-(6) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal- impozitul pentru mijloacele de transport marfa de peste 12 tone), taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor, autorizatiilor, taxele pentru publicitate si sanctiunile care se pot aplica.
 • Taxele locale si taxele speciale, se modifica fata de anul 2023, dupa caz, cu rata inflatiei de 13.8%. Se cuprind in prezenta anexa, taxele stabilite in anul curent sau in anii precedenti pentru diferite activitati sau inchirieri de spatii si terenuri apartinand domeniului public, aflate in administrarea UAT oras Jibou.
 • Impozitele pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone se vor indexa anual in functie de rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima zi lucratoare a lunii octombrie a fiecarui an si publicata in Jurnalul Uniunii Europene, si de nivelurile minime prevazute de Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehuiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri.

 Pentru anul 2024 impozitul pe aceste mijloace de transport marfa se va calcula tinand cont de cursul euro la data de 02.10.2023, care a fost de 4,9735 lei.

 

Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru persoanele fizice si juridice dupa cum urmeaza:

  – pentru persoanele fizice si persoanele juridice, impozitele/taxele pe cladiri sunt mentionate in capitolul I; valoarea impozabila exprimata in lei/mp pentru cladirile rezidentiale  proprietatea persoanelor fizice, este majorata fata de anul 2023 cu rata inflatiei (13,8%) ; 

  – pentru persoanele fizice si juridice impozitul/taxa pe terenul-intravilan pentru categoria de folosinta teren cu constructii, impozitul/taxa  pe terenul intravilan pentru alte categorii de folosinta decat teren cu constructii si impozitul/taxa pe terenul extravilan, se vor mari fata de anul 2023, cu rata inflatiei. Aceste impozite sunt mentionate in capitolul II ;

  – impozitele pe mijloacele de transport sunt mentionate in capitolul III ; acestea se maresc fata de nivelul celor pentru anul 2023 cu rata inflatiei, exceptie facand impozitele  pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone  mentionate la art. 470 pct (5), (6) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal .Conform art. 489, pct. (1^1): Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6) se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

  – taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor mentionate la capitolul IV, se modifica partial fata de anul 2023, cu rata inflatiei ;

  – taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate sunt mentionate la capitolul V, si sunt modificate fata de nivelul anului 2023, cu rata inflatiei;

  – impozitul pe spectacole este mentionat la capitolul VI ; cotele aplicate sunt  la nivelul anului 2023 ;

  – taxele speciale,  se modifica fata de anul 2023 si sunt  mentionate in capitolul VII.

  – in capitolul VIII se regasesc alte taxe locale stabilite pentru anul 2024 modificate partial,  fata de anul 2023,  cu rata inflatiei sau taxe noi stabilite incepand cu anul 2024;

  – sanctiuni – limite minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice si in cazul, persoanelor juridice sunt marite fata de anul 2023 cu rata inflatiei si sunt  precizate in capitolul IX.

Bonitate stabilita pentru anul 2024:

– Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, teren si mijloace de transport datorate pe intregul an fiscal 2024, de catre persoanele fizice care nu au restante neachitate pana la 31 martie a anului 2024, se stabileste o bonitate de 7%.

– Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, teren si mijloace de transport datorate pe intregul an fiscal 2024, de catre persoanele juridice care nu au restante neachitate pana la 31 martie a anului 2024, se stabileste o bonitate de 5%.

 

Art 96, pct. (2) si (3) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, prevede :

    (2) Organul fiscal central renunţă la stabilirea creanţei fiscale şi nu emite decizie de impunere în situaţia în care creanţa fiscală principală este mai mică de 20 de lei. În situaţia în care decizia are ca obiect mai multe tipuri de creanţe fiscale principale, plafonul se aplică totalului acestor creanţe.

    (3) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre, autorităţile deliberative pot stabili plafonul creanţelor fiscale la care pot renunţa, care nu poate depăşi limita maximă prevăzută la alin. (2).

Pentru anul 2024 se anuleaza creantele fiscale, totale, datorate si neachitate, cumulate, mai mici de 10 lei, inclusiv, aflate in sold la data de 31 decembrie 2023, indiferent de tipul de creanta (debit, ramasite, majorari, penalitati) , atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice. Pentru creantele fiscale mai mici de 10 lei nu se emit decizii de impunere in anul 2024.

 

Se urmareste incasarea impozitelor si taxelor locale intr-un procent cat mai mare, cat mai aproape de 100%. Prin deciziile de impunere trimise la inceputul anului persoanelor fizice si juridice si prin  instiintarile care se trimit contribuabililor, anual,  sau la termenele scadente, se urmareste evitarea incasarilor prin executare silita. Conform Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sumele neincasate in termen, dupa data scadentei,  se trece la executarea silita a rau platnicilor.

 

Odata cu intrarea in vigoare a hotararii privid impozitele si taxele locale pentru anul 2024 se va revoca HCL nr 180/20.12.2022 privind impozitele si taxele pentru anul 2023, precum si orice alte dispozitii contrare.

CAPITOLUL  I –   IMPOZITUL/TAXA PE CLADIRI

Definiţii:

    În înţelesul titlului IX din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. a) activitate economică – orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe o piaţă;
 2. b) clădire – orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite, inclusiv constructiile reprezentand turnurile de sustinere a turbinelor eoliene si fundatiile acestora;
 3. c) clădire-anexă – clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele asemenea;
 4. d) clădire cu destinaţie mixtă – clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial;
 5. e) clădire nerezidenţială – orice clădire care nu este rezidenţială;
 6. f) clădire rezidenţială – construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;
 7. g) nomenclatură stradală – lista care conţine denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate administrativ-teritorială, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradă în parte, precum şi titularul dreptului de proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală se organizează pe fiecare localitate rurală şi urbană şi reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea adresei domiciliului/reşedinţei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, precum şi a fiecărui imobil, teren şi/sau clădire;
 8. h) rangul unei localităţi – rangul atribuit unei localităţi conform legii;

#M19

    h^1) terenul aferent clădirii de domiciliu – terenul proprietăţii identificat prin adresa acestuia, individualizată prin denumire proprie a străzii şi numărul poştal atribuit de la adresa de domiciliu;

#B

 1. i) zone din cadrul localităţii – zone stabilite de consiliul local, în funcţie de poziţia terenului faţă de centrul localităţii, de reţelele edilitare, precum şi de alte elemente specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, conform documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, registrelor agricole, evidenţelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidenţe agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului.

 Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, dupa caz.

Art 456  alin (2) Pentru anul 2024 nu se acorda scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate,  pentru următoarele clădiri:

 1. a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale;
 2. b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate;
 3. c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 4. d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
 5. e) clădirile restituite potrivit 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
 6. f) clădirile retrocedate potrivit 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
 7. g) clădirile restituite potrivit 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
 8. h) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia;
 9. i) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;
 10. j) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. k) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;
 12. l) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
 13. n) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. p) clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile cooperative agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
 15. r) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.

Pentru anul 2024 se acorda  scutiri ale impozitului pe cladiri– conf art 456 alin (2) lit .m)- numai pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    (4) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.

 1. Impozitele /taxele pe cladiri aflate in proprietatea persoanelor fizice:

Calculul impozitului/taxei pe cladiri pentru anul 2024, in cazul persoanelor fizice, se va face prin aplicarea unor cote diferite, in functie de destinatia cladirii (rezidentiala sau nerezidentiala ), cota care se va aplica asupra valorii impozabile, conform prevederilor legale,  Pentru anul 2024 sunt stabilite urmatoarele cote:

 

 

Pentru anul  2024 se stabilesc urmatoarele cote:

Cladiri proprietatea persoanelor  fizice

 

0,1% pt. cladiri rezidentiale

 

0,5 % pt. cladiri nerezidentiale

 

0,4% pt. cladiri nerezidentiale utilizate pt. activitati din domeniul agricol;

 

2 % pt cladiri nerezidentiale, aplicata la valoarea calculata conf. art. 457, in cazul in care proprietarul cladirii nu depune raportul de evaluare la organul fiscal competent pana la primul termen de plata al impozitului, desi a fost notificat de catre organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare.

 

In cazul cladirilor cu destinatie mixta, cand proprietarul nu declara la organul fiscal suprafata folosita in scop nerezidential, potrivit alin. (1) lit.(b) impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,3% asupra valorii impozabile determinate conf art.457

 

Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice:

1.(Art. 457) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote la valoarea impozabila a cladirii  indiferent de mediul (urban sau rural) in care este situata cladirea rezidentiala si cladirile anexe. Pentru anul 2024  stabilim cota de 0,1%, cota care  este la nivelul anului 2023.

2.(Art. 458)Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, se stabileste calcularea unui impozit pe clădiri prin aplicarea unei cote de 0,5% asupra valorii cladirii, care poate fi:

 1. a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţa, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta;
 2. b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
 3. c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. In situaţia în care nu este precizată valoarea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal.

Cota este la nivelul anului 2023.

 

3.a) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(b) În cazul în care proprietarul clădirii nu depune raportul de evaluare la organul fiscal competent până la primul termen de plată a impozitului, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457, cu condiţia ca proprietarul clădirii să fi fost notificat de către organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. Notificarea se comunică proprietarului clădirii prin publicarea acesteia în spaţiul privat virtual sau prin poştă, în cazul contribuabililor care nu sunt înrolaţi în spaţiul privat virtual. Termenul până la care trebuie comunicată notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat începând cu anul următor. În cazul în care notificarea nu este comunicată până la această dată, impozitul urmează a se calcula prin aplicarea cotei stabilite potrivit alin. (1) asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4.(art 459)  Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice.

    (1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458.

    (2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457.

    (3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

 1. a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform 457( prin aplicarea cotei stabilite pentru anul 2024 de 0,1%).
 2. b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor 458, prin aplicarea cotei stabilite pentru anul 2024 de 0,5%.

           

 

Valoarea  impozabila a cladirii care sta la baza stabilirii impozitului pe cladiri pentru anul 2024,  exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimata in metrii patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp(care este indexata cu rata inflatiei pentru anul anterior, comunicata de DJ Statistica Salaj-13,8%) din tabelul urmator :

 

 

TIPUL CLADIRII

VALOAREA IMPOZABILA (RON) LEI/MP

Cu instalatii de apa, canalizare,electrice,si incalzire(conditii cumulative)

Fara instalatii de apa, canalizare, electrice sau incalzire

 

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

1.349,67

810,07

 

B. Cladire cu pereti exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

405,04

270,47

 

C. Cladire- anexa cu cadre din beton armat ori cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

270,47

235,83

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

169,20

101,26

E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica cladirii

75% din suma care s-ar aplica cladirii

F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la litA-D

50% din suma care s-ar aplica cladirii

50% din suma care s-ar aplica cladirii

 

(5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii obtinute, cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor.

 

Coeficientii de corectie corespunzatori localitatilor de rangul III si V  si a zonelor in cadrul localitatilor sunt:

 

 

 

 

 

 

Zona in cadrul localitatii

Rangul localitatii

 

III (oras Jibou)

    V      (Sate apartinatoare)

A

 2,30

1.05

B

 2,20

 

C

 2,10

 

D

                    2,00

 

 • Mentiuni : Conform Legii 351/2001, orasul Jibou este incadrat ca localitate de rangul III, satele apartinatoare in localitati de rangul V ; intravilanul localitatii Jibou este impartit in IV zone- conf. HCL 32/28.05.2013, iar satele apatinatoare: Var, Rona, Husia, Cuceu au o singura zona – zona A.

Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii valorilor mai sus                                                                                                                                                                                  mentionate, se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza :

 1. a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
 2. b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
 3. c) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

 

 1. Impozitele/taxele pe cladiri – persoane juridice

Conform ART. 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,

 „ (1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, urbanistice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b).

 (2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.

 (3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale.

Conform ART. 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, avand in vedere ca sunt

persoane juridice care au in proprietate cladiri nerezidentiale care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani, valoarea de impunere a acestora fiind mult sub valorile actualizate, diferenta de impozit fiind considerabil mai mica, se stabileste pentru anul 2024 o cota aditionala de 50% pentru calculul impozitului pentru cladirile nereevaluate. S-a stabilit aceasta cota  datorita necesitatii de dezvoltare social-economica si a nevoilor financiare pentru dezvoltare .

           Pentru anul 2024 cotele de calcul care se aplica asupra valorii de impunere a cladirilor, dupa cum urmeaza :

Cladiri proprietatea persoanelor  juridice

 

Pentru anul  2024 se stabilesc urmatoarele cote:

 

0,1% pt. cladiri rezidentiale

 

1,2 % pt. cladiri nerezidentiale

 

0,4% pt. cladiri nerezidentiale utilizate pt. activitati din domeniul agricol;

 

7,5%  pt cladiri nerezidentiale aplicata la valoarea cladirilor neactualizata in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.

 

Se va majora impozitul pe cladiri cu 500%, pentru cladirile neingrijite, situate in intravilan, cladiri aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice

 

   (art 460) Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice:

      Stabilim pentru anul 2024 cotele de calcul care se aplica asupra valorii de impunere a cladirilor, dupa cum urmeaza :

    (art 460) Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice:

    (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri sa se calculeze prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile, cota la nivelul anului 2023. Nu se aplica cote aditionale conf art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

    (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculeaza prin aplicarea unei cote  de 1,2% asupra valorii de impunere a cladirii,valoarea cladirii fiind actualizata in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta,  cota  la nivelul anului 2023. Nu se aplica cote aditionale conf art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

    (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

    (4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).

    (5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

 1. a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
 2. b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
 3. c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
 4. d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
 5. e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
 6. f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

    (6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani, pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta.

    (7) Prevederile alin.(6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.

(7^1) Prevederile alin. (6) nu se aplica in cazul cladirilor care sunt scutite de la plata impozitului/taxei pe cladiri potrivit art. 456, alin(1).

    (8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%. Pentru anul 2024 se stabileste o cota aditionala de 50%, impozitul pentru aceste cladiri calculandu-se prin aplicarea procentului de 7,5% la valoarea cladirilor neactualizata in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.

    (9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    (art 461)  (1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

    (2) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

    (15) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri.

(art. 462) (5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă.

      (6) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN SI EXTRAVILAN

        Pentru anul 2024 impozitele/taxele pe terenuri se stabilesc conf. Legii 227/2015 cu modificarile si completarile ulterioare. Nu se adauga cote aditionale pentru calculul impozitului/taxei pe terenul intravilan sau extravilan. Se vor mari fata de anul 2023 cu rata inflatiei, respectiv 13,8%.

    Art. 464, pct (2).Pentru anul 2024 nu se acorda scutiri, conform art 464, punctul(2), pentru:

 1. a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
 2. b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
 3. c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
 4. d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 5. e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
 6. f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
 7. g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;
 8. h) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. i) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric;
 10. j) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;
 11. k) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat; .
 12. l) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional folosite pentru păşunat;
 13. m) terenurile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996, republicată, cu modificările ulterioare;
 14. n) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare;
 15. o) terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie;
 16. p) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate;
 17. q) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate;
 18. r) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor.

Art. 465

(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

 (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel. Impozitul/taxa va fi mai mare cu rata inflatiei (13,8%) fata de nivelul anului 2023, si este prevazut in urmatorul tabel:

Zona din cadrul localitatii

Nivelurile impozitului/taxei pe rang de localitati   lei/ha

Rang

0

I

II

III

IV

V

A

 

 

 

8721

 

947

B

 

 

 

5925

 

 

C

 

 

 

2816

 

 

D

 

 

 

1638

 

 

 (3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).

(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, care sunt indexate cu rata inflatiei (13,8%), exprimate în lei pe hectar:

                                                                                                Lei/ha

Nr crt

Zona

Categoria de folosinta

A

B

C

D

1

Teren arabil                                

37,30

27,98

25,30

19,99

2

Păşune

27,98

25,30

19,99

17,30

3

Fâneaţă

27,98

25,30

19,99

17,30

4

Vie                                         

62,61

46,63

37,30

25,30

5

Livadă                                      

71,94

62,61

46,63

37,30

6

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

37,30

27,98

25,30

19,99

7

Teren cu ape                                

19,99

17,30

10,65

0

8

Drumuri şi căi ferate                       

0

0

0

0

9

Teren neproductiv                           

0

0

0

0

    (5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:

______________________________________________­­­­­­____________      

| Rangul localităţii | Coeficientul de corecţie |

|____________________|_______________________ __|

|         III        |          3,00            |

|____________________|_________________________ |

|          V         |          1,00            |

|____________________|__________________________

    (6) Ca excepţie de la prevederile alin. (3) – (5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

 1. a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
 2. b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

    (7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevazut la art 457alin.(6).

Fata de anul 2023 aceste valori sunt mai mari cu rata inflatiei (13,8%):

__________________________________________________________________________

|Nr. |                  Categoria de folosinţă                    | Impozit|

|crt.|                                                            |(lei/ha)|

|____|____________________________________________________________|________|

| 1  | Teren cu construcţii                                       |   41,30|

|____|____________________________________________________________|________|

| 2  | Teren arabil                                               |   67,93|

|____|____________________________________________________________|________|

| 3  | Păşune                                                     |   37,30|

|____|____________________________________________________________|________|

| 4  | Fâneaţă                                                    |   37,30|

|____|____________________________________________________________|________|

| 5  | Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1       |   74,61|

|____|____________________________________________________________|________|

| 5.1| Vie până la intrarea pe rod                                |     0  |

|____|____________________________________________________________|________|

| 6  | Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1    |   74,61|

|____|____________________________________________________________|_________|

| 6.1| Livadă până la intrarea pe rod                             |     0

|____|____________________________________________________________|________|

| 7  | Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia  |   21,31|

|    | celui prevăzut la nr. crt. 7.1                             |        |

|____|____________________________________________________________|_________

| 7.1| Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de  |     0  |

|    | protecţie                                                  |        |

|____|____________________________________________________________|________|

| 8  | Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole       |   7,97|

|____|____________________________________________________________|________|

| 8.1| Teren cu amenajări piscicole                               |   45,30|

|____|____________________________________________________________|________|

| 9  | Drumuri şi căi ferate                                      |     0  |

|____|____________________________________________________________|________|

| 10 | Teren neproductiv                                          |     0

 

 Coeficientii de corectie corespunzatori localitatilor de rangul III si V si a zonelor in cadrul localitatilor sunt:

Zona in cadrul localitatii

Rangul localitatii

 

III-(oras Jibou)

  V -(sate apartinatoare)

A

 2,30

1.05

B

 2,20

 

C

 2,10

 

D

                    2,00

 

 

  (8) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. Procedura de înregistrare şi categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice.

  (9) Persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.

    (10) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.

            Impozitul pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

 

CAPITOLUL III  –   IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

 

Pentru anul 2024 se stabilesc impozitele pe mijloacele de transport la nivelul celor 2023, la care se adauga rata inflatiei (13,8%), fara alta cota aditionala; exceptie fac  sumele pentru autovehiculele de transport de marfa  cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone care prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6) . Acestea se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Cursul de schimb a monedei euro in data de 02.10.2023 a fost de 4,9735 lei.

 .

ART. 469  (2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol. Pentru anul 2024 nu se acorda scutirii sau reducerii ale impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.

 

 Art 470 Calculul impozitului pe mijloacele de transport

    (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.

    (2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor .Valorile stabilite sunt inmultite cu rata inflatiei (13,8%) si sunt :

 

 

____________________________________________________________________________

|Nr. |        Mijloace de transport cu tracţiune mecanică       | Lei/200 cm3   

|crt.|                                                          |sau fraciune|

|    |                                                          |din aeasta  |____|__________________________________________________________|____________ I.Vehicule înmatriculate (lei/200cm3 sau fracţiune din aceasta)         ____________________________________________________________________________

| 1  | Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu |  10,65          

|    | capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv     |    |__________________________________________________________|________________

| 2  | Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea  |  11,99          

|    | cilindrică de peste 1.600 cm3                             |              |____|__________________________________________________________|___________

| 3  | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi  |  23,97    

|    | 2.000 cm3 inclusiv         |____|__________________________________________________________|___________

| 4  | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi  |  97,26         

|    | 2.600 cm3 inclusiv                                        |             

|____|__________________________________________________________|___________

| 5  | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi  | 194,52

|    | 3.000 cm3 inclusiv                                       |           |____|__________________________________________________________|___________

| 6  | Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 |  391,71        |____|__________________________________________________________|___________

| 7  | Autobuze, autocare, microbuze                            |  31,97   ________________________________________________________________|___________

| 8  | Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă|  39,97

|    | autorizată de până la 12 tone, inclusiv                  |             |____|__________________________________________________________|___________

| 9  | Tractoare înmatriculate                                  |  23,97 

|____|__________________________________________________________|__________

| II. Vehicule înregistrate                                                   

|___________________________________________________________________________

| 1  | Vehicule cu capacitate cilindrică                        |lei/200 cm3   |________________________________________________________________|__________

| 1.1| Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică           |  5,32         

|    | < 4.800 cm3                                               |  |____|___________________________________________________________|__________

| 1.2| Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică            | 7,97           

|    | > 4.800 cm3                                                |        

|____|___________________________________________________________|__________

| 2  | Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată          | 202,52lei/an

|____|__________________________________________________________|___________

 

(3) Pentru anul 2024 nu se va reduce cu 50% impozitul pentru mijloacele de transport hibride.

    (4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

    (5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor, calculata conf. art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal:

 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

Ax(e) motor (oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

 

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

 

I.    doua axe:

 

 

 

1. Masa de cel putin 12 t, dar mai mica de 13 t

0

154

2. Masa de cel putin 13 t, dar mai mica de 14 t

154

427

3. Masa de cel putin 14 t, dar mai mica de 15 t

427

601

4.Masa de cel putin 15 t, dar mai mica de 18 t

601

1362

5.Masa de cel putin 18t

601

1362

 II.  3  axe

 

 

1.Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 t

154

268

2.Masa de cel putin 17tone, dar mai mica de 19 t

268

552

3. Masa de cel putin 19tone dar mai mica de 21 tone

552

716

4. Masa de cel putin 21t, dar mai mica de 23 tone

716

1104

5. Masa de cel putin 23t, dar mai mica de  25 tone

1104

1715

6. Masa de cel putin 25 t, dar mai mica de 26 tone

1104

1715

7. Masa de cel putin 26 tone

1104

1715

III.  4 axe

 

 

1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 t

716

726

2. Masa de cel putin 25t dar mai mica de 27 tone

726

1133

3. Masa de cel putin 27 t, dar mai mica de 29 tone

1133

1800

4. Masa de cel putin 29 t, dar mai mica de 31 tone

1800

2670

5. Masa de cel putin 31 t, dar mai mica de 32 tone

1800

2670

6. Masa de cel putin 32 tone

1800

2670

 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

 

 

 

 

I   2+1 axe

 

 

 

 

1. Masa de cel putin 12 t, dar mai mica de 14 tone

0

 

0

 

2. Masa de cel putin 14 t, dar mai mica de 16 tone

0

0

 

3. Masa de cel putin 16 t, dar mai mica de 18 tone

0

69

 

4. Masa  de cel putin 18 t, dar mai mica de 20 tone

69

159

 

5. Masa de cel putin 20t, dar mai mica de 22 tone

159

373

 

6. Masa de cel putin 22 t, dar mai mica de 23 tone

373

482

 

7. Masa de cel putin 23 t, dar mai mica de 25 tone

482

870

 

8. Masa de cel putin 25 t, dar mai mica de 28 tone

870

1526

 

9.Masa de  cel putin 28tone

870

1526

 

II  2+2 axe

 

 

 

1. Masa de cel putin 23 t, dar mai mica de 25 tone

149

348

 

2. Masa de cel putin 25 t, dar mai mica de 26 tone

348

571

 

3. Masa de cel putin 26 t, dar mai mica de 28 tone

571

840

 

4. Masa de cel putin 28 t, dar mai mica de 29 tone

840

1014

 

5. Masa de cel putin 29 t, dar mai mica de 31 tone

1014

1666

 

6. Masa de cel putin 31 t, dar mai mica de 33 tone

1666

2312

 

7. Masa  de cel putin 33 t, dar mai mica de 36 tone

2312

3511

 

8. Masa de cel putin 36 t, dar mai mica de 38 tone

2312

3511

 

9. Masa decel putin 38t

2312

3511

 

III    2+3 axe

 

 

 

1. Masa de cel putin 36 t, dar mai mica de 38 tone

1840

2561

 

2. Masa  de cel putin 38 t, dar mai mica de 40 tone

2561

3481

 

3. Masa de cel putin 40 tone

2561

3481

 

IV    3+2 axe

 

 

 

1. Masa de cel putin 36 t dar mai mica de 38 tone

1626

2257

 

2. Masa de cel putin 38 t, dar mai mica de 40 tone

2257

3123

 

3. Masa de cel putin 40 t, dar mai mica de 44 tone

3123

4620

 

4. Masa de cel putin 44 tone

3123

4620

 

V   3+3 axe

 

 

 

1. Masa  de cel putin 36 t, dar mai mica de 38 tone

925

1119

 

2. Masa de cel putin 38 t, dar mai mica de 40 tone

1119

1671

 

3.Masa de cel putin 40 t, dar mai mica de 44 tone

1671

2660

 

4. Masade cel putin 44 tone

1671

2660

 

             

 

 (7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor- care este inmultita cu rata inflatiei:

 

 

 

_____________________________________________________

|       Masa totală maximă autorizată        | Imp.lei |

|____________________________________________|________ |

| a. Până la 1 tonă, inclusiv                |  11,99  |

|____________________________________________|________ |

| b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone |  45,30  |

|____________________________________________|________ |

| c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone |  70,60  |

|____________________________________________|________ |

| d. Peste 5 tone                            |  86,61  |

|____________________________________________|_______ _|

 

   (8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este

 egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor care este inmultita cu rata inflatiei:

____________________________________________________________________________

|                Mijlocul de transport pe apă                |     Impozit    

|                                                            |   – lei/an –  |____________________________________________________________|______________

| 1.Luntre,bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz    |  27,98

| personal                                                    |                 |____________________________________________________________ |____________­

| 2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri               |  75,93              ____________________________________________________________________________

| 3. Bărci cu motor                                           |  283,78            |____________________________________________________________ |_____________

| 4. Nave de sport şi agrement                                | 1510,89           |____________________________________________________________ |_____________ 

 1. Scutere de apă |  283,78            |____________________________________________________________ |_____________

| 6. Remorchere şi împingătoare:                              |  X              

|____________________________________________________________ |_____________

| a) până la 500 CP, inclusiv                                 |  754,10          

|_____________________________________________________________|_____________

| b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv                | 1227,09           

|____________________________________________________________ |____________

 1. c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv | 1886,62          

|____________________________________________________________ |_____________

 1. d) peste 4000 CP | 3019,11         

|____________________________________________________________ |_____________

| 7.Vapoare pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta  |  245,15                        

|____________________________________________________________ |_____________

| 8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:                      |   X              

|____________________________________________________________ |_____________

| a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone,        |  245,15           

| inclusiv                                                    |                

|____________________________________________________________ |_____________

| b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi     |  378,38            |până la 3000 de tone, inclusiv                               |                

|____________________________________________________________ |_____________

| c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone        | 660,84            |____________________________________________________________ |_____________

    (9) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar.

 

CAPITOLUL IV  –  TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR

 

Pentru anul 2024, pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, s-au stabilit urmatoarele taxe, mai mari fata de anul 2023, cu rata inflatiei .

 Art 474   (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru mediul urban este egală cu suma stabilită conform tabelului următor:

____________________________________________________________   

|   Suprafaţa pentru care se obţine  |   Lei               

|   certificatul de urbanism         |   |___________________________________________________________

| a) până la 150 m2, inclusiv          | 7,97     |____________________________________|______________________

| b) între 151 şi 250 m2, inclusiv    | 9,32 |____________________________________|______________________

| c) între 251 şi 500 m2, inclusiv    | 11,99   |____________________________________|______________________

| d) între 501 şi 750 m2, inclusiv    | 15,98

|____________________________________|______________________

| e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv  | 18,65

|____________________________________|______________________

| f) peste 1.000 m2                   | 18,65+ 0,01 lei/m2,pt.|

|                                    | fiecare m2  care          |

|                                    | depăşeşte 1.000 m2    |

|____________________________________|_____________________  |

 

    (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1).

    (3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

    (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte de consiliul local. Pentru anul 2024 se stabileste taxa de 18 lei.

    (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

    (6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.

    (7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:

 1. a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicita autorizatia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia; 
 2. b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform 457;
 3. c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;
 4. d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;
 5. e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.

    (8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

    (9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.

    (10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare cuprinsă între 0 şi 15 lei. Pentru anul 2024 stabilim valoarea de 2 lei/mp de teren afectat.

    (11) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată.

    (12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

    (13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

    (14) Se stabileste taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice de 8 lei /mp.

    (15)Se stabileste taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu, de 17 lei pentru fiecare racord.

    (16) Sestabileste pentru anul 2024, taxa de 10 lei, pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă.

 

 2 .Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi:

 

Art 475   (1) stabilim pentru anul 2024 taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare de 25 lei.

    (2) Se stabileste  taxa pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol,  de 80 lei.

    (3) Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:

 1. a) până la 5.398,71 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv;
 2. b) de la 5.398,71 pana la 797,44 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2.

 Valorile sunt mai mari fata de anul 2023 cu rata inflatiei (de 13,8%).

    (4) Nivelul taxei prevăzute la alin. (3) se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. Pentru anul 2024 taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica-calculata pe fiecare punct de lucru – datorata de persoanele a caror activitate se incadreaza in grupele 561-Restaurante, 563-Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932-Alte activitati recreative si distractive potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala-CAEN,  actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala-CAEN -stabilita in functie de suprafata aferenta  activitatilor respective,  se stabileste, dupa cum urmeaza :

Pentru anul 2024

 Pt.suprafata-

de pana la 500 mp

 

Pt. suprafata mai mare de 500 mp

 

Pentru  persoane fizice autorizate

6 lei/mp/an (dar nu mai mult de 5.398,71 lei)

6 lei/mp/an dar nu mai mult de 10.797,44 lei

 
 

Pentru  persoane juridice

10 lei/mp/an dar nu mai mult de 5.398,71 lei

10 lei/mp/an dar nu mai mult de 10.797,44 lei

 
 
 

Taxa in lei/mp/an este la fel ca si pentru anul 2023.

    (5) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care comerciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se află amplasată unitatea sau standul de comercializare.

Art 476 (2) Pentru anul 2024 nu se vor acorda scutiri sau reduceri ale taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, conf. art. 476, alin (2) pentru:

 1. a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;
 2. b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii;
 3. c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în perioada derulării operaţiunilor respective.

 

CAPITOLUL   V-  TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

Pentru anul 2024 se stabilesc urmatoarele taxe:

Art 477  1.Taxa de reclama si publicitate datorata de contribuabili care beneficiaza de serviciul de reclama si publicitate sub diverse forme, in  cota de 3 % din valoarea contractului, exclusiv TVA aferenta cota calculata si pentru anul 2023.

 (7) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate prevăzută la alin. (1) se declară şi se plăteşte de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

Art 478 (2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:

 1. a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, pentru anul 2024 se stabileste taxa de 36 lei (mai mare cu rata inflatiei, fata de anul 2023).
 2. b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate, taxa stabilita este de 27 lei (mai mare cu rata inflatiei, fata de anul 2023).                         

            (3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate.

(4) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

 

 

 

CAPITOLUL  VI   – IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art 481,(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

(2) Cotele stabilite pentru anul 2024 sunt:

 1. a) cota de 2%, în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;
 2. b) cota de 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).

    (3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

ART. 482  Scutiri : Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.

  ART. 483    Plata impozitului

    (1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

    (2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. Formatul declaraţiei se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

    (3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.

 

CAPITOLUL VII  –   TAXE SPECIALE

 

    (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

 

 

ART. 485   Scutiri

Pentru anul 2024 nu se vor acorda reduceri sau scutiri de la taxele speciale instituite conf. art 484,  pentru urmatoarele persoane fizice sau juridice :

   (1) a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 1. b) persoanele fizice prevăzute la 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;
 3. d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
 4. e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
 5. f) reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.

 

Pentru anul 2024, se stabilesc urmatoarele taxe speciale, mai mari, fata de anul 2023 cu rata inflatiei de 13,8%, dupa caz :        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1)Taxe pentru serviciile de stare civila :

– taxa pentru oficierea casatoriilor in zilele de:

                                                – sambata                                                     -28 lei/casatorie,

– duminica si in sarbatorile legale               -37 lei/casatorie

2) Taxe speciale percepute pentru serviciile de xerocopiere :

– copie o singura fata pe hartie format A4                                                  – 0,5 lei/copie

– copie doua fete pe hartie format A4                                             – 0,8 lei/copie

– copie o singura fata pe hartie format A3                                                  – 0,8 lei/copie

– copie doua fete pe hartie format A3                                             – 1,4 lei/copie

3) Se stabilesc urmatoarele taxe speciale referitoare la activitatea de taximetrie pe raza orasului Jibou, :

– taxa pentru emiterea autorizatiei pentru executarea de transport public de persoane/bunuri in regim de taxi                                                                                                         -169 lei

– taxa pentru emiterea autorizatiei taxi                                                        -133 lei

– viza anuala pentru autorizatia serviciului de transport                              –  55 lei

– viza anuala a autorizatiei taxi                                                                    –  29 lei

– taxa anuala de utilizare in locurile de asteptare                                        – 111 lei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 CAPITOLUL VIII  –  ALTE TAXE LOCALE ;   ALTE DISPOZITII COMUNE

Art 486   (1) Pentru anul 2024, pentru utilizarea temporara a locurilor publice (terenuri sau cladiri) se stabilesc anumite taxe , mai mari fata de anul 2023, cu rata inflatiei (13,8%), dupa caz.

 

 1. A. Se stabilesc pentru anul 2024 tarifele pentru inchirierea directa sau tarife de pornire a licitatiilor publice organizate pentru inchirierea terenurilor ce apartin domeniului public care se regasesc in anexa la HCL 37/18.04.2019.

Tarifele ce constituie  nivelul de inchiriere directa sau de pornire a licitatiilor publice organizate pentru inchirierea TERENURILOR ce apartin domeniului public sau privat al orasului Jibou, se maresc pentru anul 2024 , fata de anul 2023, cu rata inflatiei de 13,8%, pentru :

 1. Inchiriere teren pentru amplasare chiosc/toneta :

            Zona A – 40 lei/mp/luna

            Zona B – 35 lei/mp/luna

            Zona C – 29 lei/mp/luna

            Zona D – 23 lei/mp/luna

            Zona rurala – 23 lei/mp/luna

 

 1. Inchiriere teren pentru terase in scop comercial

            Zona A – 19 lei/mp/luna

            Zona B – 17 lei/mp/luna

            Zona C – 14 lei/mp/luna

            Zona D – 12 lei/mp/luna

            Zona rurala –12 lei/mp/luna

Pentru terasele care nu desfasoara activitati in perioada, 1 octombrie-1 mai a anului urmator chiriasul va achita 10% din chiria stabilita prin HCL .

La cererea chiriasului si cu acordul proprietarului terenului, perioada de functionare a terasei se va putea extinde si inafara intervalului 01 mai- 30 septembrie, in conditiile achitarii si in aceasta perioada a cuantumului chiriei integrale, stabilite prin hotarari ale Consiliului local.

           

 1. Tarifele pentru inchirierea unor spatii aflate in administrarea UAT oras Jibou,din incinta unitatilor de invatamant si nu numai, stabilite in anul 2021 prin HCL 19/23.02.2021 si pe care le stabilim si pentru anul 2024 sunt :
 • Pentru inchirierea cantinelor si salilor de mese, in vederea organizarii unor evenimente cum ar fi nunti, botezuri sau alte evenimente asemanatoare, tariful de inchiriere va fi de 597 lei/eveniment/zi ;
 • Pentru inchirierea terenurilor de fotbal, salilor de sport si sali de clasa(ore) :
 • tarif de inchiriere a terenurilor de fotbal va fi de minim 23 lei/ora ;
 • tarif de inchiriere a salilor de sport va fi de minim 35 lei/ora ;
 • tarif de inchiriere a salilor de clasa va fi de minim 11 lei/ora ;
 • Pentru inchirierea spatiilor situate in incinta unitatilor de invatamant de stat catre societati comerciale (bufete de incinta, ateliere), I.I., I.F. si alte asociatii legal constituite, cu exceptia asociatiei de parinti a unitatii respective :
 • tariful de 35 lei/mp/luna  pentru spatii situate in cladirea unitatii ;
 • tariful de 29 lei/mp/luna pentru teren in vederea amplasarii de chiosc alimentar in curtea unitatii ;
 • tariful de 59 lei/mp/luna pentru amplasarea de aparate de cafea ;
 • Taxa de inchiriere, de 1,7 lei/mp/luna, pentru inchirierea spatiilor aflate in administrarea UAT oras Jibou, spatii utilizate pentru sediile partidelor politice si cabinetelor parlamentare.

 

 1. C. Pentru inchirierea spatiilor de la Casa de Cultura Jibou, in anul 2024, vor fi aceleasi tipuri de taxe ca si in anul 2023, acestea fiind indexate cu rata inflatiei (13,8%) , fata de anul 2023; taxele initiale au fost stabilite prin HCL 30/25.03.2014 si sunt :
 2. Sala mare de spectacol :

– 20% din incasarile realizate din vanzarea de bilete ;

– 119 lei/activitate pana la 3 ore ;

– 240 lei/activitate peste 3 ore ;

            In cazul in care organizatorul manifestarii solicita inchirierea spatiului pentru mai multe zile se stabileste o reducere de 30% din tarif.

 1. Sala mica : – 59 lei/ora sau activitate ;
 2. Cabina – 23 lei/zi ;
 3. Holul mare : – 59 lei/zi ;
 4. Club de tenis de masa zilnic intre orele 8 si 19, taxa de participare 3 lei/ora/masa de tenis.
 5. Se pun in mod gratuit la dispozitia institutiilor de invatamant spatiile Casei de Cultura Jibou in baza Protocoalelor de parteneriat educational existente intre institutii.

 

 1. In vederea utilizarii domeniului public pentru parcari de autoturisme, se stabilesc urmatoarele taxe :
 • taxa pentru parcarea curenta – la domiciliu -102 lei /an ;
 • taxa parcare ocazionala – 1 leu/ora/autovehicul- (taxa se achita pentru fiecare parcare de o ora sau fractiune din aceasta, taxa minima va fi ½ ore, adica 0,5 lei).
 • abonamentele pentru parcari :
 • 1 luna/toate parcarile = 31 lei ;
 • 3 luni/toate parcarile = 73 lei ;
 • 6 luni/toate parcarile = 123 lei ;
 • 1 an/toate parcarile = 196 lei ;
 • parcare autobuze si microbuze =  74 lei/luna
 • parcare autobuze si microbuze = 429 lei/an

Valabilitatea abonamentelor decurge de la data emiterii acestora pana la implinirea termenului solicitat prin cerere.

Taxele de parcare se modifica si se aproba anual prin hotararea Consiliului Local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale.Pentru anul 2024 sunt indexate, fata de nivelul anului 2023 cu rata inflatiei.

      Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata, in orasul Jibou, pentru anul 2024 este cel aprobat prin HCL 138/24.09.2019 cu modificarile ulterioare.

 

 1. Stabilim pentru anul 2024 taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice in piete, targuri si oboare pentru inchirierea spatiilor acoperite/neacoperite din cadrul pietei agroalimentare Jibou :
 • pentru spatiile acoperite (mese) 17 lei/zi/masa, pentru ziua de joi ;
 • pentru spatiile acoperite (mese) 11 lei/zi/masa, pentru zilele de luni, marti, miercuri, vineri, sambata si duminica ;
 • pentru spatiile neacoperite 3 lei/mp/zi ;

 Acestea sunt marite fata de nivelul anului 2023; sunt taxele stabilite prin HCL 114/28.07.2020.

 

Stabilim pentru anul 2024 urmatoarele tarife ce constituie nivel de pornire a licitatiilor publice sau directe, organizate pentru inchirierea terenurilor cu destinatia de pajisti ce apartin domeniului public sau privat al UAT Jibou,  indexate fata de anul 2023 cu rata inflatiei de 13,8%:

-inchiriere pajisti permanente eligibile APIA  : 142 lei/ha/an

            -inchiriere pajisti neeligibile APIA                            :   65 lei/ha/an

(Au fost cuprinse, initial, in HCL 36/30.03.2021).

           

G Alte taxe locale stabilite pentru anul 2024, mai mari fata de anul 2023 cu rata inflatiei:

– Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea amplasarii pe acesta de tablouri publicitare –  1605 lei/mp/an- in intravilanul orasului si 133 lei/mp/an- in extravilanul orasului ;

-Taxa pentru publicitate mobila, desfasurata pe raza noastra de administrare -65 lei/zi/auto ;
Pentru utilizarea Capelei taxa de 90 lei/caz( taxa unica);
-Pentru depozitarea de materiale (de constructii)-2 lei/mp/zi.
-Pentru realizarea unor lucrari de interventie la utilitati( canalizare, retele electrice, instal. gaz, retea apa potabila) -2 lei/mp/zi.

– Tarif pentru emiterea acordului administratorului drumului public privind lucrari la retelele tehnico-edilitare  – 50 lei. Regulamentul de eliberare a acordului administratorului drumului public privind lucrarile la retelele tehnico-edilitare s-a aprobat prin HCL 130/25.08.2020.
-Pentru comert stradal si alimentatie publica stradala – 3 lei/mp/zi.

-Pentru comert stradal ambulant- 27 lei/zi ;

-Pentru utilizarea domeniului public pentru parcuri distractive, circ, expozitii in aer liber etc. – 2 lei/mp/zi.

-Taxa pentru utilizarea domeniului public (scari acces in incinte magazine, farmacii, etc)- 0,06 lei/mp/zi pentru suprafete de pana la 10 mp, inclusiv si 0,04 lei/mp/zi pentru suprafata care depaseste 10 mp.

– Taxa pentru utilizarea domeniului public stabilita pentru afisele ocazionale (teatru, circ, expozitii, alte activitati)  -1 leu/afis/eveniment pentru suprafata de 0-1 mp si

    – 2 lei/afis/eveniment pentru suprafata de peste 1 mp.

– Pentru utilizarea domeniului public,  pentru libera trecere se stabilesc urmatoarele taxe:

– pentru autovehicule pana la 10 tone                              –  taxa de 11 lei/auto/cursa

– pentru autovehicule pana la 12 tone                              –  taxa de 17 lei/auto/cursa

– pentru libera trecere pentru autovehiculele de peste 12 tone   – taxa de 19 lei/auto/cursa

– pentru remorci, semiremorci, peste 12 tone                             – taxa de 19 lei/auto/cursa

Taxa pentru libera trecere se achita pe baza solicitarii liberei treceri si a aprobarii trecerii, de catre serviciul de circulatie rutiera al UAT oras Jibou.

La solicitare, se poate incheia :

 • un abomnament pentru 1 an de zile, pentru libera trecere, pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, taxa stabilita fiind de :

– pentru autovehicule pana la 10 tone  – 2.700 lei pentru o cursa/auto/zi

– pentru autovehicule pana la 12 tone  – 3.850 lei pentru o cursa/auto/zi

– pentru  autovehiculele de peste 12 tone – 4.500 lei lei/auto/cursa

– pentru remorci, semiremorci, peste 12 tone  – 4.500 lei pentru 1 cursa/auto/zi.

 • un abonament pentru o luna de zile, taxa stabilita fiind de 350 lei/auto/cursa.

Mentionam ca taxa pentru aceste abonamente se achita anticipat valabilitatii abonamentului (la data intocmirii cererii).

 

    (2) Consiliile locale pot institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător.

–  Pentru anul 2024 se stabileste perceperea taxei de avizare a activitatii de colectare a ciupercilor comestibile, fructelor de padure, melcilor, plantelor medicinale etc. Se stabileste taxa de avizare a activitatii de colectare de 1.196 lei/societate/punct de colectare/an .Aceasta taxa va fi anuala si se va achita de catre toti agentii economici care desfasoara activitate de colectare, in avans, la inceperea activitatii de colectare. Taxa a fost stabilita prin HCL 101/29.06.2021 si este indexata cu 13,8% fata de anul 2023.

– Pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate in scopul obtinerii de venituri se stabilesc urmatoarele taxe, care vor fi mai mari fata de anul 2023, cu rata inflatiei:

a)Taxa pentru inregistrarea vehiculelor pe orasul Jibou:

                  – pentru inregistrarea tractoarelor, remorcilor si a altor vehicule    – 74 lei/buc

                  – pentru inregistrarea carutelor                                                          – 43 lei/buc

b)Taxa pe tractoarele inregistrate pe orasul Jibou, pt anul 2024                       – 66 lei/an

c)Taxa pentru remorcile inregistrate pe orasul Jibou,  pt anul 2024                 – 12 lei/an

d)Taxa de inregistrare pentru masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole, forestiere, care pastreaza caracteristicile de baza ale unui tractor …omologate, potrivit legii , de catre Regia Autonoma « Registrul Auto Roman «  precum si masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole forestiere, care nu pastreaza caracteristicile de baza ale unui tractor                                – 133 lei/an        

Inregistrarea si radierea acestora se va face conform Regulamentului de inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor stabilit prin HCL 82/01.08.2008.

Pentru vanzarea numerelor de circulatie, pentru vehiculele sau autovehiculele inregistrate pe Orasul Jibou, se stabileste taxa, in functie de pretul producatorului si cheltuielile aferente achizitionarii lor.

e)Taxa pentru vehiculele lente existente in patrimoniul persoanelor fizice sau juridice :

Pentru fiecare vehicul mentionat mai jos, pentru anul 2024 stabilim suma de 55 lei/an:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1.Autocositoare
2.Autoexcavator(autoexcavator pe autosasiu)
3.Autogreder sau autogreper
4.Buldozer pe pneuri
5.Compactor autopropulsat
6.Excavator cu racleti pentru sapat santuri, excavator cu rotor pentru sapat santuri sau excavator pe pneuri ;
7.Freza autopropulsata pentru canale, freza autopropulsata pentru pamant stabilizat
8.Freza rutiera
9.Incarcator cu o cupa pe pneuri
10.Instalatie autopropulsata de sortare-concasare
11.Macara cu greifer
12.Macara mobila pe pneuri
13.Macara turn autopropulsata
14.Masina autopropulsata multifunctionala pentru lucrari de terasamente
15.Masina autopropulsata pentru constructia si intretinerea drumurilor
16.Masina autopropulsata pentru decopertarea imbracamintei asfaltice la drumuri
17.Masina autopropulsata pentru finisarea drumurilor
18.Masina autopropulsata pentru forat
19.Masina autopropulsata pentru turnat asfalt
20. Masina autopropulsata pentru inlaturarea zapezii
21.Sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemne
22.Tractor pe pneuri
23.Troliu autopropulsat
24.Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor
25.Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apa
26.Vehicul pentru macinat si compactat deseuri
27.Vehicul pentru marcarea drumurilor
28.Vehicul pentru taiat si compactat deseuri

 

    (3) Taxele prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculează şi se plătesc în conformitate cu procedurile aprobate de autorităţile deliberative interesate.

    (4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă se stabileste în cuantum de 666, taxa majorata fata de anul 2023, cu rata inflatiei.

    (5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, pentru anul 2024, se stabileste o taxă de 27 lei, pentru fiecare copie.

Pentru anul 2024 sestabileste o taxa de 8 lei reprezentand contavaloarea cartii de identitate definitive, si taxa de 1 leu reprezentand contavaloarea cartii de identitate provizorie.

    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), consiliile locale pot institui taxa pentru reabilitare termică a blocurilor de locuinţe şi locuinţelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuţie a proprietarilor, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru anul 2024 nu se stabilesc taxe conf art.486, aliniatul (6).

   ART. 487  Scutiri

Pentru anul 2024 nu se acorda  scutiri de la plata taxelor locale stabilite conf. art. 486 pentru urmatoarele persoane fizice sau juridice:

 1. a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
 2. b) persoanele fizice prevăzute la 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;
 4. d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
 5. e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.

 

ALTE DISPOZITII COMUNE

 

    ART. 489 Majorarea impozitelor şi taxelor locale de Consiliile locale

(1)Pentru anul 2024 nu se stabilesc cote aditionale pentru impozitele si taxele locale fata de nivelurile stabilite prin Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia impozitelor pentru cladirile nerezidentiale, proprietatea persoanelor juridice, nereevaluate in ultimii 5 anteriori anului de referinta. Pentru aceste cladiri, pentru stabilirea impozitului, se va aplica cota de 5% la valoarea impozabila si se stabileste cota aditionala de 50%.

 Fata de anul 2023 se modifica valoarea de impunere in vederea stabilirii impozitelor si taxelor pentru cladiri, teren si mijloace de transport cu rata inflatiei de 13,8% cu exceptia impozitelor pentru mijloacele de transport peste 12 tone care sunt mentionate la atr. 470 , pct (5)-(6),  pentru care se calculeaza impozitul pentru anul 2024 conf art 491, pct (1^1)  din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

 • Se stabileste majorarea impozitului pe cladiri cu 500%, pentru cladirile neingrijite, situate in intravilan, cladiri aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice.
 • Criteriile de incadrare in categoria cladirilor prevazute la aliniatul (5) se adopta prin hotarare a consiliului local. Regulamentul privind modalitatea de aplicare a majorarii cu 500% a impozitului pe cladiri este aprobat prin HCL 53/29.05.2018.
 • Cladirile care intra sub incidenta alin. (5) se stabilesc prin hotarare a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.
 • Hotararile Consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual.

    CAPITOLUL  IX  – SANCTIUNI– limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice si in cazul persoanelor juridice

 

    ART. 493    Sancţiunile stabilite pentru anul 2024, mai mari cu rata inflatiei fata de anul 2023 sunt:

 • Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atat de catre persoanele fizice cat si juridice, atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

    (2) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:

 1. a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2);
 2. b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2).

    (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează in anul 2024, cu amendă de la 94 lei la 376 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 376 lei la 937 lei.

    (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se stabileste sancţionarea  in anul 2024, cu amendă de la 438 lei la 2130 lei.

#M3

    (4^1) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenţie şi se sancţioneaza  in anul 2024 cu amendă intre limitele stabilite de la 673 la 3375 lei.

    (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.

    (6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.

    (7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491.

    (8) Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia,a jumatate din minimul amenzii”.

   Art 494 alin  (12) În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunurile impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoanele care au calitatea de contribuabil au obligaţia furnizării acestora fără plată, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

 

 

            Presedinte de sedinta                                                  Contrasemneaza         

            CADAR ANAMARIA                                   Secretar general TEGLAS RODICA