HOTĂRÂREA nr. 50 Din 20.04.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                                                                  

HOTĂRÂREA nr. 50

Din 20.04.2021

privind transmiterea cotei părți a dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune  nr.4491 / 31.05.2006 de la SC INSERCO SRL la Câmpean Andra Romina minoră, reprezentată de curator special Câmpean Crina Olimpia

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

            Având în vedere:

            -Referatul de aprobare nr.  5361 înregistrat  la data de  13.04.2021 a Primarului orașului Jibou;  ;

           -Raportul nr.5362/13.04.2021 al  Compartimentului Buget,finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale  privind transmiterea cotei părți a dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune  nr.4491 / 31.05.2006 de la SC INSERCO SRL la Câmpean Andra Romina minoră, reprezentată de curator special Câmpean Crina Olimpia;

            -Prevederile art. 41din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată,ulterior modificată și completată;

            -Art. 40 alin. (1) din Legea 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare;;

            – Prevederile art.1315-1320 din Legea 287/2009 privind Codul civil ,republicată și completată;

            -avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 ale Consiliului Local;

            Potrivit prevederilor legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale  , cu modificarile si  completarile ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art. 1 Se aprobă transmiterea cotei părți a dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune  nr.4491 / 31.05.2006 de la SC INSERCO SRL la Câmpean Andra Romina minoră, reprezentată de curator special Câmpean Crina Olimpia , urmare a dobândirii în proprietate a apartamentului nr.3/8, în suprafață utilă de 92,60 mp și cota parte indiviză din parțile de folosință comună , situat în str.1 Mai nr.21 (etaj I  BCR), a fost donat minorei mai sus menționata în baza documentului autentificat cu nr. 715 din 02.03.2021 la Societatea profesională notarială ,,Crețoi-David & Koteles” . Se aprobă întocmirea actului adițional.

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

            Art. 3             Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     PINTEA VICTOR                              SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA