HOTĂRÂREA nr.122 Din 28.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.122

Din  28.07.2020

Privind prelungirea  contractului de închiriere nr. 6028/2006  pentru desfășurarea  de servicii cu caracter  medical –analize de laborator

            Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

            – raportul de specialitate nr. 8142 din 21.07. 2020 al Serviciului, Buget, Finante, contabilitate, impozite si taxe locale;

            – referatul de aprobare nr.8141/21.07.2020 a domnului Primar și avizul favorabil  a comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 a Consiliului local;

            – Cererea depusă de SC Salvo San –Ciobanca SRL pentru spațiul închiriat situat în str Libertății nr.26 ;

                 În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (2)(6) din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

         În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  prelungirea contractului de închiriere nr. 6028/2006  cu un an de zile prelungit prin acte adiționale succesive, de la data de 18.08.2020 până în data de 18.08.2021 prin act adițional .

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Buget, finanțe, contabilitate.

            Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului- județul Sălaj

-Dl. Primar

-Serviciul Buget, Finanțe,Contabilitate Impozite și taxe locale

-Publicitate /dosar de ședință 

– SC Salvo San –Ciobanca SRL 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ:

            CSATLOS SANDOR                                              SECRETAR GENERAL

                                                                                                  OPRIȘ MARIA