HOTĂRÂREA nr. 122 Din 24.09.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA nr. 122

Din 24.09.2019

privind validarea mandatului  de consilierilor local al domnului Anton Vasile  membru supleant  pe listele PSD și completarea  comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului local Jibou

Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

    –  comunicarea   nr.2313/19.09.2019 a Organizației Județene a PSD Sălaj înregistrat în instituția noastră cu nr.11429/19.09. 2019 prin care se confirmă apartenența politică a domnului Anton Vasile pe listele PSD  în vederea  validării  mandatului de consilier local al  acestuia;

     – raportul de specialitate nr.11436/17.09. 2019 al secretarului general al orașului     – referatul de aprobare a domnului primar nr.11435/17.09.2019;

            Având în vedere prevederile art. 100(33)din legea nr.115/2015 pentru alegerea

Autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legii administrației publice locale nr 215/2001 ,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor  locali.

            Având în vedere procesul verbal încheiat de comisia de validare.

            În temeiul art.602  şi art.196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă validarea  mandatului de consilier  local  în Consiliului Local Jibou aL domnului Anton Vasile  membru PSD,  pe listele PSD la alegerile locale din 05.06. 2016.

           Art.2 Se completează comisia de specialitate nr. 3 a Consiliului Local Jibou cu  domnul Anton Vasile .

            Art.3  Prezenta hotărâre se comunică cu:

            -Instituţia Prefectului -Judeţul Sălaj;

            -Domnul Anton Vasile

            -Dosarul şedintei din luna august

            -Mass-media ,publicitate

    PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

     RUS DAN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA