HOTĂRÂREA nr.144 Din 15.09.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.144

Din  15.09.2020

privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

          Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

           -raportul de specialitate nr.10357/15.09.2020 prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2020;

-referatul de aprobare  nr.10356/15.09.2020 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

-adresa SJG-STZ-3113/14.09.2020 AJFP Salaj si HG nr.758/10.09.2020;

          Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

          Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020  astfel:

                                                                                                                                               MII LEI

VENITURI                                                                                        

11.02.06 Sume defalcate din TVA

     pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                 500,00

CHELTUIELI                                                                                                            500,00

 66020601 Spitale generale                                                                                        280,00

510101Transferuri catre institutii publice                                                                   160,00

510228 Transferuri din bugetele locale

 pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii                                120,00

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate                                                    190,00

100101 Salarii de baza                                                                                                   94,00

570201 Ajutoare sociale in numerar                                                                              96,00

80020130 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                   30,00

(cheltuieli cu sarbatori de iarna)

          Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

          -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media

          -Dosar hotarari

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ:

        COTUT STEFAN                                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA