HOTĂRÂREA  nr.118

Din  25.07.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.118

Din  25.07.2023

privind prelungirea contractului de închiriere a bunului imobil, teren în suprafață de 6,25 mp situat în localitatea Jibou , str.1 Mai

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr.9142 din 17.07.2023 al Serviciului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale prin care se propune prelungirea contractului de închiriere a bunului imobil: teren în suprafață de 6,25 mp situat în localitatea Jibou, str.1 Mai,(lângă magazinul Oncos ) suprafață de teren cu destinație de vânzare flori;

-Referatul de aprobare nr. 9141  din 17.07.2023 al primarului orașului;

-Avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

-Cererea nr. 9101 din 17.07.2023, prin care dna Rosmalint Ecaterina în calitate de administrator a întreprinderii individuale Rosmalint Ecaterina solicită prelungirea pe o perioada de 1 an a contractului cu nr. 11588 din 13.09.2016, prelungit anual prin acte adiționale succesive, ultimul fiind actul adițional cu nr.11489/16.09.2022;

În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (2) lit  c, coroborat cu alin (6) lit. a, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul prevederilor art. 139 (1,3) art.196 alin.1 lit.a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă  prelungirea cu 1 an a contractului de închiriere  nr.11588 din 13.09.2016 prelungit succesiv prin acte adiționale, pentru terenul în suprafață de 6,25 mp situat în localitatea Jibou, str.1 Mai.

Plata chiriei se indexează anual cu rata inflației.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou prin aparatul de specialitate.

Art.3 Prezenta se comunică  cu :

– Instituția Prefectului județul Sălaj

– Primarul orașului

– Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

– I.I. Rosmalint Ecaterina

– Publicitate /dosar de ședință 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

  ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                     SECRETAR GENERAL

                                                                                       TEGLAȘ RODICA