HOTĂRÂREA nr. 60

Din 27.04.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr. 60

Din 27.04.2022

Privind alocarea  unei sume pentru desfasurarea activitatilor  dedicate zilei internaționale a copilului 1 IUNIE

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-raportul nr. 5305 din 19.04.2022 Comparimentului contabilitate privind alocarea  sumei de 15.000 lei pentru desfasurarea   activitatilor  dedicate zilei internaționale a copilului 1IUNIE;

– Referatul de aprobare al domnului primar nr.5305/19.04.2022;   

Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;

În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă  alocarea sumei de 15.000 lei pentru desfasurarea activitatilor  dedicate zilei internaționale a copilului 1IUNIE  in cadrul proiectului’’ Copilarie o lume minunată .

        Art.2 Se aprobă calendarul manifestărilor astfel:

-activitati de pictura, desen pe asfalt ;

-mișcare pe tobogan gonflabil;

-întalnirea copiilor cu personaje animate Mickey , Minnie, Ana și Elsa.

-teatru pentru copii;

-activitati sportive;

-alte activități.

        Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul Contabilitate .

        Art.4  Prezenta se comunică cu:

    -Dl. Primar

    -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

          – Compartimentul Contabilitate

          -Dosar de ședință /dosar hotărâri

          -Școlile din oraș

          -Cetațenii orașului prin afisaj și publicare prin mijloace electronice  

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

             SICORA COSMIN                 SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA