HOTĂRÂREA NR. 45 Din 31 martie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                        

                                                HOTĂRÂREA NR. 45

                                                Din 31 martie 2016

Privind modificarea cotei de impozitare pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice stabilita prin HCL nr. 103/27.10.2015 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de

31 martie 2016,

            Având în vedere raportul nr. 3733/16.03.2016 al biroului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe;  expunerea de motive a  viceprimarului  şi avizele comisiilor de specialitate nr.1 si nr.3 ale Consiliului Local; Hotararea consiliului Local nr.102/27.10.2015 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016;

            In baza prevederilor art.458 alin.1  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

            In conformitate cu prevederile HG nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

            Potrivit prevederilor art. 36(2) lit.b, (4) lit.c din Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art.45(1)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

Art. 1   Se aproba modificarea cotei de impozitare pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice stabilita prin HCL nr. 103/27.10.2015 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016,  care va fi de 0,3 % pentru anul 2016, cota aplicata asupra valorii de impunere.

Art.2  Celelalte prevederi prevederi ale HCL nr.103/27.10.2015 raman neschimbate.

            Art. 3   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar şi Compartimentul Buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale.

            Art. 4    Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

   Petris Flavia                                                                          Contrasemneaza:

                                                                                                             Secretar oras

                                                                                                            Opris Maria