HOTĂRÂREA nr.125 Din 24.09.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA  nr.125

Din  24.09.2019

privind rectificarea bugetului pe anul 2019 pentru proiectul ”Servicii comunitare pentru o viața de calitate-civic ” și proiectul ”Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul  integrării comunității”

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

–  raportul de specialitate nr.11.389/17.09.2019  prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2019 pentru proiectul ”Servicii comunitare pentru o viața de calitate-civic ” și proiectul ”Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul  integrării comunității”;

-referatul de aprobare  nr. 11.388/17.09 2019  al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

-Referatul nr. 11294/16.09.2019, 11295/16.09.2019, 11039/10.09.2019, 11251/13.09.2019 a responsabilului financiar  a proiectelor;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2019 pentru proiectul ”Servicii comunitare pentru o viața de calitate-civic ” și proiectul ”Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul  integrării comunității”,  astfel:

mii lei

  VENITURI                                                                                                               58.21                                                                                                             

40.02.16 sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata  47.25

42.69.00 subv de la bugetul stat catre bug locale

                 necesare  sustinerii derularii proiectelor  finantate

                  din fonduri externe nerambursabile                                               1.46

48.02.01  sume primite de la  UE/

                         sume primite in contul platilor efectuate in anul curent           9.50

      Pe cheltuieli aceste sume  se repartizeaza astfel:

         CHELTUIELI                                                                                          58.21

        Pentru proiectul “Servicii comunitare integrate pentru o viata 

de calitate- civic”:

  CAP   65.03.02 INVATAMANT Liceul Tehnologic Ocatvian Goga            4.10

58.01.01  Finantare nationala                                                                          0.55            

58.01.02  Finanmtare externa nerambursabila                                                  3.55

       Pentru  proiectul „Abordare integrata a saraciei si excluziunii sociale in

 beneficiul integrarii comunitatii”:

  CAP   65.03.02 INVATAMANT   Scoala Gimnaziala Lucian Blaga             17.64

58.01.01  Finantare nationala                                                                             2.34

58.01.02  Finanmtare externa nerambursabila                                                 15.30

       CAP 87.05  Proiecte de dezvoltare multifunctionala   Orasul Jibou   36.47

58.01.01 Finantare nationala                                                                              4.83

58.01.02  Finanmtare externa nerambursabila                                                  31.64

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ      RUS DAN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA