HOTARAREA NR 3

din  25.01.2022

R O M Â N I A

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR 3

din  25.01.2022

privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2021 din excedentul bugetului local

Consiliul local al orașului Jibou;

Având în vedere:

– referatul nr. 18 din 03.01.2022 al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

– prevederile art. 58 alin. (1^4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile capitolului V, punctul 5.16.3 (1) lit. b, din Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1536/15.12.2021;

-Avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr. 1 a Consiliului local;

– referatul de aprobare nr 17/03.01.2022 al primarului orașului Jibou;

 În baza prevederilor art. 129 (2)  lit. “b” , Art .139   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTARASTE :

Art.1  Acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2021 astfel:

Sursa E Activitati finantate integral din venituri proprii:

Venituri an curent sect functionare …………………………………………………    112.070,00  lei

Cheltuieli bugetare an curent sect functionare……………………………………   122.905,68  lei

Deficit bugetar       ………………………………………………………………    10.835,68 lei

          Art.2 Validarea dispoziției nr 22/03.01.2022 privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar la sectiunea de functionare pe anul 2021 din  excedenul bugetului local.

Art.3 Cu ducerea  la  îndeplinire a prezentei  se încredinţează Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.4 Prezenta  se comunică cu:

          – Institutia Prefectului –Jud. Salaj

– Domnul Primar

– Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

– Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Sălaj;

– Trezoreria Orașului Jibou.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ

     CSATLOS SANDOR                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA