HOTARAREA NR. 107 Din 27 octombrie 2015

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                  HOTARAREA  NR. 107

                                                   Din 27 octombrie 2015

            Privind  aprobarea inchirierii unei autogunoiere compactoare  si  a unei autospeciale de stropit si spalat stradal

            Consiliul local al orasului Jibou, intrunit in sedinta ordinara in data de  27 octombrie 2015;

Avand in vedere  raportul nr. 12047/30.09.2015 al compartimentului  disciplina in constructii si protectia mediului prin care se propunere inchierierea unei autogunoiere compactoare  si a unuei autospeciale de stropit si spalat stradal sau a unei autoperii colectoare  in vederea obtinerii licentei  clasa 3  pentru serviciul de salubrizare, expunerea de  motive a d-nei viceprimar , conditiile si cerintele de inchiriere a acestor utilaje, avizul comisiei nr. 1 a Consiliului local.

            Conform  HG. Nr  745/2007  pentru aprobarea Regulamentului  privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor   comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

In baza  prevederilor art. 36 alin 2 lit d  din legea nr. 215/2001 legea administratiei publice locale,republicata;

In temeiul  prevederilor  art. 45 alin 1  si 3 din legea nr. 215/2001 legea administratiei publice locale ,republicata, cu modificarile ulterioare .

                                           HOTARASTE

Art. 1   Aproba inchirierea unei autogunoiere  si  a unei autospeciale de stropit si spalat stradal,  pe  o perioada de un an de zile, conform conditiilor si cerintelor stabilite in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.  2   Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza  d-na viceprimar, serviciul buget finante contabilitate si compartimenul disciplina in constructii si protectia mediului.

Art.  3.  Prezenta se  comunica cu

  Presedinte de sedinta                                     Contrasemneaza:

   FARCAS SORIN                                             SECRETAR ORAS,

                                                                             Opris Maria