HOTĂRÂREA nr.74 Din 28 iulie 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                    

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.74

Din 28 iulie 2017

privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe trim.II 2017

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Expunerea de motive  nr.8043 din 07.07. 2017 a domnului Primar

-Raportul  nr.8042 din 07.07.2017  al Biroului buget, finanţe, contabilitate privind necesitatea aprobarii contului de execuție  bugetara pe trim.II anul 2017

-Avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

            În baza prevederilor art. 49 alin 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

Hotărăşte:

            Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  pe trim II 2017  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Biroul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Trezoreria Jibou

            – Dosar hotărâri/dosar de ședință

            Președinte de ședință                                                      Contrasemnează                      

                  Sarkozi Paul                                                             SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                          Opriş Maria

t