HOTĂRÂREA NR. 45 din 28 aprilie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                            HOTĂRÂREA NR. 45

                                                            Din  28 aprilie 2015

Privind  completarea HCL nr. 74 din 29.07.2008 privind aprobarea tarifului pentru inchirierea utilajelor din dotare.

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în 28.04.2015,

            Având în vedere:

            Potrivit prevederilor art. 36(2) lit.”d”  din Legea nr.215/2001, modificată şi republicată;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă completarea Hotararii Consiliului Local nr. 74/29.08.2018 privind aprobarea tarifului pentru inchirierea utilajelor din dotare cu  anexa nr. 2  care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

  Petris Flavia                                                                      Contrasemnează:                                                                                                                     SECRETAR ORAŞ,

                                                                            Opriş Maria