HOTĂRÂREA  nr.165

Din 26.09.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ             

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.165

Din 26.09.2023

Privind modificarea Statului de funcții al  Spitalului orășenesc Jibou ”Dr.Traian Herța”

Consiliul local al orașului Jibou

Având în vedere:

-raportul de specialitate al Spitalului orășenesc Jibou ”Dr.Traian Herța” nr.4015 din 21.09.2023 înregistrat la UAT oraș Jibou sub nr.11961/22.09.2023;

-Referatul de aprobare al primarului orașului nr. 11960/22.09.2023;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Jibou;

-Legea nr. 157/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul nr.1224/2010 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea OMS nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu modificările și completările ulterioare;

-Art.16 din O.U.G. nr. 162/2008 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.129 (2) lit.c) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196(1) lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Statului de funcții al Spitalului orășenesc Jibou ”Dr.Traian Herța” prin transformarea postului din medic specialist în medic primar specialitatea medicină internă în cadrul secției Medicină internă și spitalizare de zi, confirmat prin OMS nr.2911/28.08.2023.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  Spitalul orășenesc Jibou ”Dr.Traian Herta”.

Art.3  Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Spitalului orășenesc Jibou ”Dr.Traian Herța”

            -Publicitate /dosar de sedință  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ

               POP CORNEL EUGEN                                                SECRETAR GENERAL

                                                                                                          TEGLAȘ  RODICA