HOTĂRÂREA NR.108 Din 30 august 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR.108

                                                Din 30 august 2016

Privind  acordarea unui sprijin financiar unitatilor de cult din raza Uat oras Jibou

         Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 30. 08. 2016

           Având în vedere

  –   raportul  nr 10.541/11.08 2016   al  Serviciului  buget ,finante , contabilitate

  –   expunerea de motive nr 10 542 din 11.08. 2016  a primarului orasului Jibou 

  –   avizele  favorabile  ale comisiiilor  de specialitate  nr 1,2  3 a Consiliului local

  –   procesul verbal  al comisiei  de specialiate nr 2 prin care se  consemneaza rezultatele repartizarii sumei de 60.000 lei  pentru cultele din raza Uat oras Jibou :

–     solicitarile  bisericilor din raza Uat oras Jibou  de a li se repartiza fonduri financiare pentru efectuarea  unor lucrari.

            In conformitate cu prevederile Legii nr 273/2006 privind finantele publice locale  cu modificarile si completarile ulterioare , a Legii  nr 489/2006  privind libertatea religioasa  si regimul general al  cultelor,  OG  nr 82/2001  privind stabilirea unor forme de sprijin  financiar pentru unitatile de cult apartinand  cultelor religioase  recunoscute  din Romania ,cu modificarile si completarile  ulterioare,HG nr 1470/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr 80/2001 ,HG  nr 984/2014pentru modificarea si  completarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr  82/2001  aprobate prin HG 1470/2002.

            In temeiul art. 36(4)lit.a şi art. 45(2) lit a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1- Se aprobă  acordarea unui sprijin financiar unitatilor de cult din raza Uat oras Jibou astfel :

        1  – Biserica Sf Prorooc Daniel –Catedrala                                5.000 lei

        2  – Protopopiatul ortodox Roman                                              5.000lei

        3. – Parohia „ Adormirea Maicii Domnului „  Jibou                  6.000 lei.

        4 – Parohia Ortodoxa  Rona                                                        5.000lei

        5 – Parohia Ortodoxa  Var                                                          5.000lei.

        6.- Parohia Ortodoxa  Somes-Guruslau/ Husia                           8.000 lei

        7-  Parohia Romano Catolica                                                      2.500 lei

        8.-  Parohia Ortodoxa Cuceu                                                       7.000 lei

        9.   Parohia Reformata Jibou                                                       6.000lei

      10 -. Parohia Greco Catolica                                                          2.500lei

      11  -Biserica Crestina Baptista                                                      3.000lei

      12. – Cultul Crestin Philadelpia                                                     2.000 lei

      13  – Biserica Penticostala Betania                                                3.000 lei

            Art. 2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza dl.primar in vederea semnarii contractului de finantare a unitatilor de cult si serviciul contabilitate.

            Art. 3- Prezenta se comunică cu:          

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                 Rus Dan                                                                  Contrasemnează:

                                                                                   p.  Secretar Oraş,Opris Maria

                                                                                    Ivanescu Oana