HOTĂRÂREA nr.131

Din 05.10.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL               HOTĂRÂREA nr.131

                                                    Din 05.10.2022

Privind rectificarea bugetului  pe trim III anul 2022

          Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr 12.404 /04.10.2022  al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale ;

– Referatul de aprobare nr 12.403/04. 10. 2022 a domnului Primar

– adresa nr  17163/30.09. 2022  a Consiliului Judetean Salaj  prin care se comunica ca prin Hotararea nr 118/30.09. 2022  s-a repartizat suma de 8,28mii lei ,pe trim IV 2022 pe partea de venituri  cod 43.02.39.01 Subventii  acordate in baza contractelor  de parteneriat  sau asociere ,pentru  sectiunea de functionare  pentru intretinerea pe timp de iarna a  drumurilor judetene iarna 2022-2023 –transa I astfel

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

          Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul  prevederillor prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului pe trim III anul 2022 la UAT oras Jibou, astfel:

                                                                                                                             mii lei

VENITURI                                                                                         

  cod 43.02.39.01 Subventii  acordate in baza contractelor  de parteneriat  sau asociere ,pentru  sectiunea de functionare                                        8,28

CHELTUIELI                                                                                          

74.02.05.01.02 Salubrizare Serviciu                                                       8,28

200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare              8,28

       Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

        Art.3  Prezenta se comunică cu :

          -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ:          PINTEA VICTOR                  SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA