HOTĂRÂREA nr. 5 din  29.01.2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 5

Din  29.01.2019

Privind organizarea   rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar

2019-2020 în UAT la nivelul orașului Jibou

Consiliul local al orașului JIBOU ,

Având în vedere:

-comunicările  instituțiilor  de învățământ  privind rețeaua școlară în anul 2018/2019.

-Raportul de specialitate  nr.228/15.01.2019 privind organizarea   rețelei școlare a unităților de învățământ în UAT oraș Jibou  2019/2020;

-Potrivit prevederilor OMEN nr.5235/02.10.2018  pentru aprobarea Metodologiei  privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și  emiterea avizului conform  în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar  pentru anul școlar 2019/2020.

Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011 legea educației naționale cu modificările  ulterioare , Legea nr. 287/2009 – Codul Civil

Avizul conform nr.10.488/14.12.2017emis de către Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr.2 a Consiliului local,    -expunerea de motive a domnului Primar și Avizul comisiilor de specialitate;

Văzând prevederile  art. 36 alin (1) lit d, din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale cu  modificările ulterioare .

În  temeiul prevederilor art 45(1,2) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale cu  modificările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1  Se aprobă  organizarea   rețelei școlare a unităților de învățământ în UAT oraș Jibou pentru anul  școlar 2019-2020 la nivelul orașului Jibou, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru următoarele unități de învățământ:

-Scoala Gimnaziala Lucian Blaga

-Liceul Tehnologic Octavian Goga

-Liceul Teoretic Ion Agarbiceanu

-Gradinita Prichindel

-Clubul Copiilor

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează unitățile de învățământ a orașului Jibou și Inspectoratul Școlar Județean Sălaj.

           Art.3   Prezenta  se comunică cu

-Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj

-Unitățile de învățământ

-Dl primar

-Institutia Prefectului Județului Sălaj

-publicitate/mass media

-dosar de ședință

     

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       Contrasemnează:

            ALMAȘ IOAN                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                     OPRIȘ MARIA