HOTĂRÂREA NR.154 Din 20. 12. 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR.154

                                                   Din 20. 12. 2016

      Privind  virari de  credite bugetare de la un capitol bugetar  la  alt  capitol bugetar.

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20. 12 2016 .        

  Având în vedere:

  • expunerea de motive a domnului Primar
  • Raportul nr 15352 din 15 12. 2016 al Biroului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune  utilizarea din  fondul de rezerva  la dispozitia autoritatii locale  prin virari de credite bugetare  de la un capitol la alt capitol bugetar , sume necesare pentru cofinantarea actiunilor dedicate sarbatorilor de iarna pentru salariatii institutiei,membri de sindicat .
  • Raportul  compartimentului organizare, salarizare ,resurse umane  nr 15.352 /09. 12. 2016  prin care se solicita sprijin pentru sustinerea unor actiuni  cu caracter social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  • avizul favorabil    al  comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

            In baza prevederilor art. 49 alin 4  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1  Se aprobă virari de  credite bugetare de la un capitol bugetar la  alt  capitol bugetar pentru utilizarea fondului de rezerva,  conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Prezenta se comunică cu:

  • Dl.Primar
  • Serviciul buget, finanţe, contabilitate
  • Instituţia Prefectului judeţului Sălaj
  • Trezoreria Jibou
  • Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              Contrasemnează:SECRETAR

Petran  Doru Aurelian                               Opris Maria