HOTĂRÂREA nr.202

Din 24.11.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL  JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.202

Din 24.11.2023

Privind darea în administrare a unui imobil, teren în suprafață de 2812 mp înscris în CF nr.53502 Jibou, aparținând domeniului public al orașului Jibou către Liceul Tehnologic ”Octavian Goga” Jibou și actualizarea Listei bunurilor imobile (clădiri și terenuri aferente) proprietate publică a UAT oraș Jibou în care își desfășoară activitatea Liceul Tehnologic Octavian Goga cuprinse în  Contractul de dare în administrare nr.15462/12.12.2019

Consiliul local al  orașului Jibou,

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr.15415 înregistrat la data de 23.11.2023 al Primarului orașului Jibou; 

-Proiectului de hotărâre  privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre pentru darea în administrare a unui imobil teren în suprafață de 2812 mp aparținând domeniului public al orașului Jibou către Liceul Tehnologic ”Octavian Goga” Jibou și actualizarea Listei bunurilor imobile (clădiri și terenuri aferente) proprietate publică a UAT oras Jibou în care își desfășoară activitatea Liceul Tehnologic Octavian Goga cuprinse în Contractului de dare în administrare nr.15462/12.12.2019. Terenul în suprafață de 2812 mp este înscris în evidența contabilă, având fisa mijlocului fix , nr.de inventar  585.1 /2009 cu o valoare de inventarde 241.186lei;

-HCL nr.42/15.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția , Modernizare Liceu Tehnologic ”Octavian Goga” și construire Sală de sport;

-HCL nr.133/28.08.2020 privind aprobarea cererii de finanțare pentru proiectul ,,Modernizare Liceu Tehnologic ”Octavian Goga” și construire Sală de sport în localitatea Jibou, jud.Sălaj Cod SMIS 122405”;

-Contractul de finanțare nr.6363/02.12.2020 prin care s-a aprobat finanțarea investiției mai sus amintite

Potrivit prevederilor:

-art.139 alin. (3) lit. g), art.298, art.299, art.300 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 1/2011  legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederillor art.129 alin.(1)  alin (2) lit c, art 129 alin.(6) lit.a, art. 139 (1), art. 196 (1)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1 Se aprobă darea în administrare a unui imobil, teren în suprafață de 2812 mp înscris în CF nr.53502 Jibou, nr.de inventar 585.1/2009 cu o valoare de 241.186 lei, aparținând domeniului public al orașului Jibou către Liceul Tehnologic Octavian Goga Jibou și actualizarea Listei bunurilor imobile (clădiri și terenuri aferente) proprietate publică a UAT oraș Jibou în care își desfășoară activitatea Liceul Tehnologic ”Octavian Goga”, cuprinse în Contractul de dare în administrare nr.15462/12.12.2019, potrivit Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se înredințează primarul orașului Jibou prin aparatul de specialitate.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului județul Sălaj

-Primarul orașului Jibou

-Liceul Tehnologic ”Octavian Goga”

-Serv. Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, investiții

            -Serv. Buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Dosar de ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ

                CADAR ANAMARIA                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                           TEGLAȘ  RODICA