HOTĂRÂREA NR. 65 Din 28.05.2019

CONSILIUL LOCAL  JIBOU                   

HOTĂRÂREA NR. 65

Din 28.05.2019

Privind suplimentarea sumei aprobate prin HCL nr. 53/2019 pentru desfasurarea activităților dedicate zilei internaționale a copilului 1Iunie

          Consiliul Local al Oraşului Jibou,

          Având în vedere:

          -Raportul nr.6666/24.05.2019 privind suplimentarea sumei aprobate prin HCL nr. 53/2019 pentru desfasurarea activităților dedicate zilei internaționale a copilului 1Iunie;  

    – avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1și 3 a Consiliului Local;

    – Expunerea de motive nr. 6667/24.05.2019 a domnului Primar ;

          În baza prevederilor art.1 (2) din OUG nr 26/2012 privind unele măsuri de reducere  a cheltuielilor publice  și întărirea disciplinei financiare  și de completare a  unor acte normative cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 36 (9) şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRAȘTE:

          Art.1 Se aprobă suplimentarea sumei aprobate prin HCL nr. 53/2019 pentru desfasurarea activităților dedicate zilei internaționale a copilului 1Iunie cu suma de 3000 lei , deoarece suma stabilită inițial s-a dovedit a fi insuficientă datorita numărului mare de participanți care  și-au exprimat dorința de a participa la evenimentul din data de 01.06.2019.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar  și doamna Opriș Dorina șef Serviciu buget,finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

          Art.3 Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Serviciu buget, finanţe, contabilitate

          -Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj

          -Dosar hotărâri/dosar de ședință

          -Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            Contrasemnează:

          MICLE  CORINA                                                     SECRETAR ORAȘ

                                                                                                   Opriș Maria